Quy định về việc sử dụng con dấu trong công ty

Hỏi: Xin cho hỏi pháp luật quy định thế nào về sử dụng dấu trong công ty. Chữ ký của ai thì được quyền đóng dấu?

Luật sư trả lời: Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP

Theo đó việc quản lý, sử dụng dấu, con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức.Mỗi doanh nghiệp chỉ được sử dụng một con dấu. Con dấu khắc xong phải được đăng ký mẫu tại cơ quan công an. Người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu của doanh nghiệp mình. Mực in dấu thống nhất là mực đỏ. Dấu chỉ đóng trên văn bản giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền. Khi đóng, dấu phải rõ nét, và phải đóng trùm lên 1/3 chữ ký về bên trái.