Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự

Hỏi: Xin cho biết, trong thời bình trường hợp nào được miễn nghĩa vụ quân sự?

Luật sư trả lời: Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi bổ sung năm 2005

Theo quy định tại Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự, trong thời bình, những trường hợp sau được miễn nghĩa vụ quân sự:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;

c) Một con trai của thương binh hạng hai;

d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

Công dân thuộc diện được miễn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.