Có phải mở phiên tòa dân sự phúc thẩm khi người kháng cáo vắng mặt?


Hỏi: Toà án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt theo quuy định tại khoản 2 Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự có phải mở phiên toà với Hội đồng xét xử theo quy định tại Điều 53 Bộ luật tố tụng dân sự không?

Luật sư trả lời: Điều 267 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Chuẩn bị khai mạc phiên Toà phúc thẩm và thủ tục phiên Toà phúc thẩm được thực hiện theo quy định các Điều 212, 213, 214, 215 và 216 Bộ luật tố tụng dân sự”.

Và theo quy định tại Điều 215 Bộ luật tố tụng dân sự thì: “Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên toà mà không thuộc trường hợp phải hoãn phiên toà thì chủ Toạ phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên toà hay không...”.

Như vậy, theo các quy định trên, thì Toà án cấp phúc thẩm phải mở phiên toà để xem xét người vắng mặt của người tham gia tố tụng tại phiên toà không thuộc trường hợp phải hoãn phiên toà. Do đó, việc ra quyết định đình chỉ xét xử phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt theo quy định tại khoản 2 Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự cũng phải mở phiên toà.