Bao nhiêu phần trăm cổ phiếu có quyền phủ quyết?

Mục lục các bài báo

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp thích hợp khi có nhiều người cùng góp vốn hoặc doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô và thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc có nhiều cổ đông sẽ gây khó khăn trong việc tổ chức, quản lý và tìm tiếng nói chung trong công việc vì sẽ có những ý kiến ​​trái chiều. Do đó, các cổ đông của công ty cổ phần phải có Bao nhiêu phần trăm cổ phiếu có quyền phủ quyết?

Phủ quyết là gì?

Quyền phủ quyết được hiểu là quyền bác bỏ, từ chối cho phép thực hiện hoặc thông qua nghị quyết theo đa số.

Trong công ty cổ phần, quyền phủ quyết của cổ đông ở đây được hiểu là quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ một tỷ lệ cổ phần nhất định trong công ty có quyền hủy bỏ một nghị quyết của đại hội đồng cổ đông khi này. giải quyết đã được thông qua. được sự chấp thuận của đa số cổ đông còn lại.

Tầm quan trọng của quyền phủ quyết

Do có mô hình sở hữu tập thể, nhiều người cùng là chủ sở hữu của doanh nghiệp nên mỗi cổ đông, thành viên sẽ sở hữu một tỷ lệ cổ phần hoặc phần vốn góp nhất định trong doanh nghiệp.

Hơn nữa, do đặc điểm của “vốn đối ứng”, bằng cách nắm giữ một tỷ lệ cổ phần hoặc phần vốn góp nhất định trong công ty, các cổ đông hoặc thành viên sẽ thể hiện quyền sở hữu, quyền kiểm soát hoặc quyền phân phối của nó đối với công ty này.

Như vậy, cổ đông nắm giữ càng nhiều cổ phần trong công ty thì quyền hạn của cổ đông hoặc đối tác này càng lớn.

Trước tình hình đó, để hạn chế trường hợp “Cổ đông” tự lợi dụng quyền của mình gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nói chung và “Cổ đông” nói riêng, pháp luật đã quy định và ấn định một số quyền sở hữu / phần đóng góp. chia tỷ lệ phần trăm để người sở hữu tỷ lệ đó có thể bảo vệ quyền lợi của mình.

Do đó, quyền phủ quyết của Cổ đông ra đời và được áp dụng rộng rãi như hiện nay.

Bao nhiêu phần trăm cổ phiếu có quyền phủ quyết?

Theo quy định tại Điều 148 Luật Công ty 2020, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác, tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông quyết định trong công ty cổ phần là:

+ Được từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông có mặt tại cuộc họp tán thành khi biểu quyết tại cuộc họp và về những vấn đề quan trọng quy định tại khoản 1 Mục 148 Luật Công ty 2020.

Cụ thể hơn như: Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực hoạt động; Sửa đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty; quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp điều khoản liên kết của công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác. ; Tổ chức lại, giải thể công ty; Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

+ Từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại cuộc họp tán thành biểu quyết tại cuộc họp và các vấn đề thông thường quy định tại khoản 2 Mục 148 Luật Công ty 2020.

So với quy định trên, khi cổ đông / nhóm cổ đông sở hữu 36% vốn cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) sẽ có quyền phủ quyết đối với những vấn đề, nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. 1, điều 148 luật công ty nêu trên.

Đây là nội dung của bài viết LOẠI BỎmộto Tỷ lệ cổ phiếu có quyền phủ quyết là bao nhiêu? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

Trả lời