Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 8/8/2022

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 8/8/2022

Từ ngày 8/8/2022, Nghị định 51/2022 / NĐ-CP sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 có hiệu lực.

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 8/8/2022
Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 8/8/2022

1. Danh mục các nghị định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

STT

Tên văn bản pháp lý

Ngày có hiệu lực

Đầu tiên

Nghị định 122/2016 / NĐ-CP biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Ngày 1 tháng 9 năm 2016

2

Nghị định 125/2017 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016 / NĐ-CP

01/01/2018

3

Nghị định 57/2020 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016 / NĐ-CP, Nghị định 125/2017 / NĐ-CP

07/10/2020

4

Nghị định 101/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016 / NĐ-CP và Nghị định 57/2020 / NĐ-CP.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021

5

Nghị định 51/2022 / NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng nhóm 27.10 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi phù hợp với Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020 / NĐ-CP.

08/08/2022

2. Nội dung cụ thể của biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan được quy định cụ thể tại các phụ lục sau:

– Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

– Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

– Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và thuế suất tuyệt đối, hỗn hợp đối với ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng.

– Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Thư viện Luật.

Trả lời