Các điều khoản bảo hộ tên thương mại là gì?

Các điều khoản bảo hộ tên thương mại là gì?

Tên thương mại cũng nằm trong số các đối tượng được pháp luật bảo hộ, tuy nhiên việc bảo hộ tên thương mại khác với các đối tượng khác như bằng sáng chế và nhãn hiệu. Vậy có những lưu ý nào về quy định bảo hộ tên thương mại?

Các điều khoản bảo hộ tên thương mại là gì?
Các điều khoản bảo hộ tên thương mại là gì?

1. Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Phù hợp với điều 2 của điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 Quy định”Tên thương mại là tên của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh “, trong đó ngành nghề kinh doanh là khu vực địa lý mà chủ thể kinh doanh có khách hàng, khách hàng, hoặc danh tiếng.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp các tên thương mại này.

Căn cứ vào Mục 76 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định yêu cầu chung đối với tên thương mại được bảo hộ là có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực, lĩnh vực hoạt động. Như vậy, tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 78 của luật này:

  • Chứa phần tử tên riêng, trừ khi đã được sử dụng rộng rãi;
  • Không trùng hoặc tương tự với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước đây trong cùng lĩnh vực, lĩnh vực hoạt động;
  • Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý của bên thứ ba đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại được sử dụng.

Cần lưu ý: Mặc dù tên thương mại là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng chúng không được bảo hộ dưới dạng văn bằng và không có thời hạn bảo hộ vô thời hạn. Tên thương mại không cần làm thủ tục đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận khi sử dụng trong hoạt động thương mại.

Ngược lại, các đối tượng không được bảo vệ dưới danh nghĩa tên thương mại bao gồm:

  • Tên cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
  • Các vấn đề khác không liên quan đến hoạt động thương mại không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại.

2. Quyền đối với tên thương mại

Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại này trong quá trình hoạt động kinh doanh. Mỗi chủ thể kinh doanh chỉ có một tên doanh nghiệp.

Sử dụng tên thương mại là thực hiện một hành vi nhằm mục đích kinh doanh bằng cách dùng tên thương mại để đặt tên cho mình trong hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các tài liệu giao dịch, bảng hiệu, sản phẩm, v.v. hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện cung cấp dịch vụ và Quảng cáo.

Căn cứ vào mục 2 của mục 129 Luật sở hữu trí tuệ 2005 các quy định vi phạm quyền đối với tên thương mại là:

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ tương tự hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn cho đối tượng. Mọi hoạt động kinh doanh, cơ sở thương mại hoặc hoạt động thương mại dưới tên thương mại này đều bị coi là vi phạm quyền đối với tên thương mại.

Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng khi chuyển nhượng toàn bộ cơ sở và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó; không chuyển nhượng.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này