Chuyển đổi cổ phiếu là gì?

Mục lục các bài báo

Cổ phần là gì? Các loại hành động được quy định hiện nay là gì? Chuyển đổi cổ phiếu là gì? Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi trong quá trình hỗ trợ pháp lý liên quan đến tập đoàn. Để giúp bạn đọc có thêm những thông tin hữu ích, chúng tôi đã tạo ra bài viết này.

Cổ phần là gì?

Điều 111 của Luật Công ty quy định về các công ty cổ phần như sau:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp:

a) Vốn cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ bất động sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Như vậy, cổ phiếu là một phần vốn đăng ký, cổ phiếu đặc trưng chỉ có ở công ty cổ phần, không có ở các loại hình công ty khác.

Ví dụ về chứng khoán:

Công ty cổ phần X có vốn cổ phần là 10 tỷ đồng, số vốn này được chia thành 100.000 cổ phần bằng nhau, mỗi cổ phần có giá trị 100.000 đồng gọi là cổ phần.

Các loại hành động

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 114 Luật Công ty, có các loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Trong đó, cổ phiếu ưu đãi bao gồm:

+ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: là cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc với tỷ lệ ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương pháp xác định cổ tức thưởng được quy định cụ thể trong cổ phiếu của cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được công ty mua lại theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc theo các điều kiện quy định đối với cổ phần ưu đãi hoàn lại và các điều kiện liên kết của công ty.

Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

+ Cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết: là cổ phiếu phổ thông có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phiếu phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết sẽ được quy định trong các điều khoản liên kết của công ty. Chỉ các cơ quan được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới có quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết.

+ Các loại cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại điều lệ công ty và luật chứng khoán.

Chuyển đổi cổ phiếu là gì?

Hiện tại, luật công ty chưa đưa ra giải thích về khái niệm chuyển đổi cổ phần mà trực tiếp sử dụng. Điều này khiến nhiều người băn khoăn, nhầm lẫn giữa chuyển đổi cổ phần và chuyển nhượng cổ phần.

Chúng tôi phân biệt đơn giản như sau:

Việc chuyển đổi cổ phần là việc thay đổi loại cổ phần. Kết quả của việc chuyển đổi cổ phiếu là thay đổi loại cổ phiếu, do đó làm thay đổi quyền của cổ đông nắm giữ cổ phiếu.

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần cho một cổ đông khác. Kết quả của việc chuyển nhượng cổ phần là sự thay đổi quyền sở hữu cổ phần, có thể làm thay đổi cổ đông của công ty hoặc thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông công ty.

Theo khoản 5, mục 114 của Đạo luật Công ty, cổ phiếu phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quyền biểu quyết và thời hạn của ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi các cơ quan được chính phủ phê duyệt được quy định trong các điều khoản về hiệp hội của công ty. Sau thời gian biểu quyết ưu đãi, cổ phiếu ưu đãi có quyền biểu quyết được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Trên đây là một số nội dung chúng tôi chia sẻ liên quan đến chủ đề Chuyển đổi cổ phiếu là gì? Bài viết rất mong nhận được sự chia sẻ thông tin và đóng góp của bạn đọc quan tâm.

Trả lời