Chuyển hộ kinh doanh như thế nào?

Chuyển hộ kinh doanh như thế nào?

Khi công việc kinh doanh không hoạt động tốt, được tặng cho, thừa kế hoặc không có nhu cầu nghề nghiệp… Hộ gia đình chuyên nghiệp là chủ sở hữu (HKD) có thể thực hiện các bước để chuyển Hộ gia đình chuyên nghiệp cá nhân. Các bước đăng ký chuyển hộ khẩu chuyên nghiệp là gì?

Thủ tục chuyển hộ kinh doanh

Trường hợp chủ sở hữu HKD muốn thành lập cơ sở kinh doanh mới trên địa điểm (đất) của HKD cũ thì có 2 cách thực hiện như sau:

Phương án 1: Chủ sở hữu cũ của HKD thực hiện thủ tục chấm dứt, chủ sở hữu mới đăng ký tạo HKD. Hai bên chỉ cần thỏa thuận chuyển nhượng địa điểm kinh doanh (đất).

Thủ tục diệt mối cho nhà chuyên nghiệp:

Khi ngừng hoạt động, hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ ngừng hoạt động đến cấp tỉnh nơi hộ kinh doanh đăng ký để thông báo về việc ngừng hoạt động.

Các bản ghi bao gồm:

1. Mẫu Thông báo Chấm dứt tại Nhà Nghề nghiệp (Mẫu Phụ lục III-5 đính kèm) Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT)

2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Cơ quan quản lý thuế thông báo mã số thuế hết hiệu lực;

4. Bản sao hợp lệ biên bản họp các thành viên trong hộ gia đình trong thời gian ngừng hoạt động của hộ nghề nghiệp, nếu các thành viên trong hộ đăng ký là hộ nghề nghiệp;

5. Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người sáng lập hoặc người đại diện hộ thành lập doanh nghiệp.

6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền làm thủ tục (nếu có).

Nộp đơn ở đâu: Bộ Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

Chuyển hộ kinh doanh như thế nào?
Chuyển hộ kinh doanh như thế nào?

Thủ tục tạo hộ gia đình nghề nghiệp:

Thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

đầu tiên. Đơn đăng ký hộ gia đình nghề nghiệp (theo Phụ lục III-1 đính kèm) Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT);

2. Giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với chủ hộ nghề nghiệp, thành viên hộ đăng ký hộ nghề nghiệp trong trường hợp các thành viên trong hộ đăng ký hộ nghề nghiệp;

3. Bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành hộ kinh doanh;

4. Bản sao giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho thành viên điều hành hoạt động kinh doanh của gia đình đối với trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh theo hình thức gia đình.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời kỳ thanh toán: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Phương án 2: Hai bên làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu HKD. Sau đó, chủ sở hữu mới có thể thực hiện các thủ tục sửa đổi nội dung hồ sơ HKD về tên và ngành, nghề kinh doanh nếu cần thiết.

Thủ tục chuyển đổi sở hữu hộ gia đình nghề nghiệp

tập tin

Khoản 3 Mục 90 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh nghề nghiệp được quy định như sau:

  • Thông báo về việc thay đổi chủ hộ chuyên môn do chủ hộ cũ và chủ hộ chuyên môn mới ký hoặc do chủ hộ chuyên môn mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ chuyên môn do thừa kế;
  • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh việc mua bán đã hoàn thành trong trường hợp bán hộ nghề nghiệp; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho hộ gia đình nghề nghiệp; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ chuyên môn do nhận thừa kế;
  • Bản sao Biên bản họp các thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ nghề nghiệp đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký làm hộ nghề nghiệp;
  • Bản sao giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho thành viên điều hành hoạt động kinh doanh của hộ gia đình đối với trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh loại hình kinh doanh gia đình.

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký.

Thời kỳ thanh toán :

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu

Cần lưu ý:

Sau khi bán, cho, tặng, thừa kế từ hộ nghề nghiệp, hộ nghề nghiệp luôn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ bất động sản khác của hộ nghề nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển nhượng hộ nghề nghiệp, trừ trường hợp các trường hợp sau đây: Nếu trong hợp đồng hộ nghề nghiệp, bên mua, bên được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ nghề nghiệp có thoả thuận khác.

Thủ tục sau khi thay đổi chủ hộ gia đình nghề nghiệp

Chủ sở hữu kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhà kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh gửi Bộ hồ sơ thông báo thay đổi đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo về việc thay đổi đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
  • Bản sao biên bản họp các thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký kinh doanh.

Thư viện luật

Trả lời

Mua theme này