Chuyển người lao động sang làm việc khác với hợp đồng có vi phạm pháp luật không?

Chuyển người lao động sang làm việc khác với hợp đồng có vi phạm pháp luật không?

Điều chuyển nhân sự là một trong những giải pháp được nhiều công ty lựa chọn để thích ứng với tình hình sản xuất và công ty. Như vậy, có được chuyển người lao động sang làm việc ngoài hợp đồng không? Có vi phạm pháp luật không?

Chuyển người lao động sang làm việc khác với hợp đồng có vi phạm pháp luật không?
Chuyển người lao động sang làm việc khác với hợp đồng có vi phạm pháp luật không?

1. Trường hợp thuyên chuyển nhân viênkhác

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019:

Trường hợp gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm áp dụng các biện pháp phòng ngừa, khắc phục tai nạn công nghiệp, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất và công ty thì người sử dụng lao động có quyền tạm thời điều chuyển Người lao động làm công việc khác theo hợp đồng lao động nhưng không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; Trường hợp người lao động được chuyển làm công việc khác với hợp đồng lao động trên 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Cần lưu ý: Người sử dụng lao động phải ghi rõ trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu của sản xuất và của công ty, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động.

2. Thời gian chuyển tiền tạm thời

Người sử dụng lao động chỉ được phép tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng trong thời hạn tối đa là 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm. Trường hợp trên 60 ngày phải được sự đồng ý của người lao động.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Bộ luật Lao động năm 2019; trong thời gian người lao động tạm thời chuyển làm công việc khác với hợp đồng lao động theo quy định nêu trên; người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc; thông báo rõ ràng thời hạn làm việc tạm thời; và tổ chức công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động.

3. Tiền lương của người lao động sau khi thay đổi công việc theo hợp đồng lao động

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật lao động 2019; về tiền lương của công nhân; sau khi chuyển đổi sang công việc khác với hợp đồng lao động được quy định như sau:

– Được trả lương theo công việc mới; nếu mức lương của công việc mới thấp hơn mức lương của công việc cũ; Lương của công việc cũ sẽ không thay đổi trong 30 ngày làm việc.

– Mức lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc cũ; nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Phù hợp với khoản 1, điều 3 Nghị định 90/2019 / NĐ-CP; Mức lương tối thiểu vùng hiện nay là 4.420.000 đồng / tháng đối với vùng I; 3.920.000 đồng / tháng đối với vùng II; 3.430.000 đồng / tháng đối với khu vực III; 3.070.000 đồng / tháng đối với vùng IV.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Bộ luật lao động 2019; trong trường hợp người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác với hợp đồng lao động trên 60 ngày làm việc cộng dồn mỗi năm; nhưng đã phải ngừng hoạt động; thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc; được quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019.

Trong trường hợp ngừng việc; Người lao động được trả lương như sau:

Nếu do lỗi của người sử dụng lao động; người lao động được trả lương đầy đủ theo hợp đồng lao động.

Nếu đó là lỗi của người lao động; thì người này không được trả tiền; Người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức thoả thuận giữa hai bên nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Nếu có sự cố về điện, nước mà không phải do lỗi của người sử dụng lao động; hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, phải chuyển địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế mà hai bên thỏa thuận mức lương nghỉ ốm như sau:

  • Trong trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì mức lương ngừng việc theo thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
  • Trong trường hợp ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc phải được thỏa thuận giữa hai bên, nhưng lưu ý tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này