Có bị phạt nếu đình chỉ hoạt động mà không thông báo không?

Có bị phạt nếu đình chỉ hoạt động mà không thông báo không?

Tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh có thời hạn và phải thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu và thời điểm ngừng kinh doanh. Vậy có xử phạt khi công ty tạm ngừng hoạt động mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền không?

Có bị phạt nếu đình chỉ hoạt động mà không thông báo không?
Có bị phạt nếu đình chỉ hoạt động mà không thông báo không?

1. Điều kiện tạm ngừng hoạt động thương mại

Tạm ngừng hoạt động là quyền của công ty tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định. Theo Mục 206 Luật kinh doanh 2020 Quy định “Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo”.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc trước khi tiếp tục hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký hoạt động chậm nhất là 03 ngày làm việc.

Ngoài ra, khoản 1, điều 66 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP Theo quy định, trường hợp công ty muốn tiếp tục tạm ngừng hoạt động sau khi hết thời hạn thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng hoạt động. Thời gian tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không quá 01 năm.

Điều kiện tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 206 của Luật này như sau:

Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

  • Tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện cơ sở kinh doanh không đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
  • Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, công ty phải nộp đủ số thuế, BHXH, BHYT, BHTN chưa nộp; tiếp tục trả nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã giao kết với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

2. Đình chỉ hoạt động kinh doanh mà không báo trước có bị phạt không?

Theo quy định, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo.

Nếu công ty tự ý ngừng hoạt động mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh thì có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký. Đặc biệt:

– Thứ nhất, xử phạt hành chính:

Điều 32 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ thông báo khác, bao gồm:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

so với Chưa thông báo với cơ quan đăng ký thương mại về việc sửa đổi thông tin của cổ đông sáng lập, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết;

D. Không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Một. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh;

3. Các biện pháp khắc phục:

Một. Buộc thông báo nội dung với cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 mục này;

b. Buộc thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm điểm b, c, d và đ khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Như vậy, pháp luật quy định xử phạt đối với trường hợp công ty tạm ngừng hoạt động nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký thành lập công ty. 1.000.000 đến 2.000.000 đồng. Trong trường hợp đã đăng ký tạm ngừng hoạt động nhưng không có thông báo về việc tạm ngừng hoạt động, phạt tiền 2.000.000 đến 3.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục là yêu cầu công ty không thông báo cho Cơ quan đăng ký công ty

– Thứ hai, doanh nghiệp có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Trường hợp công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong thời hạn 1 năm mà không thông báo theo quy định của pháp luật thì có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 212. Luật kinh doanh 2020 như sau:

Điều 212. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

c) Công ty ngừng hoạt động thương mại trong thời hạn 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký công ty và cơ quan thuế.

Căn cứ vào phân tích trên, trường hợp công ty tạm ngừng hoạt động mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định trên.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này