Covid-19: Gia hạn đối tượng bảo hiểm khi nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động

Covid-19: Gia hạn đối tượng bảo hiểm khi nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động

Chính sách hỗ trợ người lao động khi tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương được quy định tại Nghị quyết 68 / NQ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 126 / NQ-CP gần đây được phát hành bởi chính phủ.

Covid-19: Gia hạn đối tượng bảo hiểm khi nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động
Mở rộng mục đích bao gồm việc nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động

Theo đó, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại Điều 4 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều kiện nhận hỗ trợ

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm ngay trước thời điểm tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà nghỉ việc không hưởng lương;

Có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời gian bắt đầu tạm hoãn. thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 khi kết thúc và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phải đi điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong khu vực bị phong tỏa, không thể đến nơi làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống dịch COVID-19;

+ Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống dịch COVID-19 hoặc trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở sản xuất, địa điểm hoạt động, doanh nghiệp trên địa bàn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc Hướng dẫn 16 hoặc tổ chức lại sản xuất và làm việc để ngăn chặn và kiểm soát dịch COVID-19

Hỗ trợ đúng giờ như sau:

– Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng giá 1.855.000 đồng / người;

– Từ 01 tháng trở lên giá 3.710.000đ / khách.

Như vậy, chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương đã được sửa đổi, bổ sung nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách. “Người lao động theo hợp đồng lao động và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc”c ”chứ không phải thu hẹp phạm vi công việc trong các cơ sở cung cấp dịch vụ công, cơ sở giáo dục… chẳng hạn như Độ phân giải 68 Quy định.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này