Đại diện công ty là gì?

Mục lục các bài báo

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những thông tin chia sẻ, giúp bạn đọc làm rõ câu hỏi: Người đại diện là gì? Đại diện công ty là gì? Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai? Mời độc giả theo dõi nội dung:

Người đại diện là gì?

Điều 134 Bộ luật Dân sự quy định về đại diện như sau:

“1. Đại diện là việc thể nhân hoặc pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) xác lập và thực hiện vì lợi ích của thể nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi là người được đại diện). .

2. Thể nhân và pháp nhân có thể xác lập, thực hiện hành vi dân sự thông qua người đại diện của mình. Cá nhân không được cho phép người khác đại diện nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập và thực hiện các giao dịch này.

3. Trong trường hợp pháp luật có quy định, người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với hành vi dân sự được lập và thực hiện.

Từ quy định này, khái niệm đại diện có thể được suy ra như sau: Đại diện là người nhân danh và vì lợi ích của thể nhân hoặc pháp nhân để thực hiện công việc trong khuôn khổ của đại diện.

Căn cứ vào việc xác lập quyền đại diện, người đại diện được chia thành:

+ Bên đại lý: là bên đại diện mà quyền đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa bên giao đại lý và bên được đại lý;

+ Người đại diện theo pháp luật: người đại diện có quyền đại diện được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Đại diện công ty là gì?

Pháp luật hiện hành không giải thích khái niệm đại diện công ty. Tuy nhiên, từ khái niệm chung về đại diện mà chúng tôi đưa ra ở trên, chúng ta có thể hiểu: đại diện của công ty là người nhân danh và vì lợi ích của công ty để thực hiện các công việc trong khuôn khổ của đại diện.

Người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức danh quản lý cũng như quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Điều lệ công ty chưa quy định rõ việc phân bổ quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty là đại diện có thẩm quyền của công ty trước các bên. mọi người đại diện theo pháp luật phải liên đới chịu trách nhiệm riêng về những thiệt hại gây ra cho công ty theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai?

Người đại diện theo pháp luật của công ty là thể nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của công ty, đại diện cho công ty với tư cách là nguyên đơn trong việc giải quyết vụ án dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có liên quan. quyền lợi, nghĩa vụ trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Các công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của công ty có các trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được chuyển giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;

– Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và các tài sản khác của công ty để trục lợi hoặc trục lợi cho tổ chức, cá nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về công ty mà anh hoặc những người có liên quan đến anh làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật này.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại xảy ra đối với công ty do vi phạm các trách nhiệm nêu trên.

Trong trường hợp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong nước.

Dưới đây là những chia sẻ của chúng tôi liên quan đến câu hỏi Đại diện công ty là gì? Độc giả có câu hỏi chưa được giải đáp về đại diện công ty nói chung và bài viết nói riêng, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ. Trân trọng!

Trả lời