Doanh nghiệp cần làm gì để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022

Doanh nghiệp cần làm gì để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022

Để phù hợp với quy định của Nghị định 123/2020 / NĐ-CP liên quan đến việc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022, nhiều công ty đã gặp khó khăn trong việc chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Vì vậy, hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ngày 01/07/2022 trong trường hợp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp cần làm gì để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022
Doanh nghiệp cần làm gì để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022

Phù hợp với các quy định liên quan đến điều trị chuyển tiếp của Điều 60 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP (đã dẫn theo điều 12 Thông tư 78/2021 / TT-BTC) Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn có đủ điều kiện hạ tầng triển khai hóa đơn điện tử theo quyết định của Bộ Tài chính theo đề nghị của Tổng cục Thuế có trách nhiệm thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. – Hóa đơn theo lộ trình cơ quan thuế công bố từ ngày 17/09/2021 đến hết ngày 30/06/2022.

Trường hợp doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng CNTT mà vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn dưới hình thức hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã thì phải gửi dữ liệu hóa đơn cho công ty. Tờ khai gửi cơ quan thuế theo mẫu số 03 / ĐL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP cũng như khai thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp phải chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022 theo các bước sau:

Bước 1. Xác định đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hay không

Bước 2. Khởi tạo hóa đơn

Trước khi tạo hóa đơn, doanh nghiệp phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 32/2011 / TT-BTC) và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo một trong hai hình thức sau:

– Nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế; Ở đâu

– Nộp hồ sơ điện tử được gửi qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Tạo hóa đơn là một vấn đề kinh doanh tạo định dạng cho hóa đơn, cấu hình đầy đủ thông tin người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của doanh nghiệp hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử buổi tối.

Bước 3. Phát hành hóa đơn

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải gửi trực tiếp cho cơ quan thuế:

– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo mẫu số 2 Phụ lục kèm theo) Thông tư 32/2011 / TT-BTC);

– Mẫu hóa đơn điện tử (có chữ ký số của doanh nghiệp phát hành hóa đơn và đúng định dạng gửi cho người mua): gửi cơ quan thuế theo phương thức điện tử.

Bước 4. Xử lý các hóa đơn chưa sử dụng

(1) Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế về các hóa đơn không được sử dụng khi:

– Doanh nghiệp phát hành hóa đơn thay thế phải ngừng sử dụng số hóa đơn chưa sử dụng;

– Công ty mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng.

(2) Doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng hóa đơn phải hủy hóa đơn như sau:

Thời hạn hủy hóa đơn

– Doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

– Trường hợp cơ quan quản lý thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp do thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế) thì công ty phải hủy hóa đơn trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày lập hóa đơn. cơ quan thuế ban hành thông báo thuế giá trị sử dụng hết giá trị sử dụng.

Sự phối hợp

– Kiểm kê các hóa đơn cần hủy

Việc thiết lập một lời khuyên về việc hủy bỏ hóa đơn phải có:

+ Đại diện ban lãnh đạo công ty; và

+ Đại diện phòng kế toán công ty.

Công ty phải lập hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm các tài liệu sau:

+ Quyết định lập tư vấn hủy hóa đơn;

+ Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu số mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn đã hủy (từ số… đến số… hoặc chi tiết từng số hóa đơn nếu số lượng hóa đơn hủy không liên tục) ;

+ Biên bản hủy hóa đơn (phải có chữ ký của thành viên Hội đồng hủy hóa đơn);

+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 kèm theo). Thông tư 39/2014 / TT-BTC).

– Biên bản hủy hóa đơn được lưu giữ tại công ty sử dụng hóa đơn. Trong đó, thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản chuyển cho cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là năm (05) ngày, kể từ ngày tiêu hủy hóa đơn.

Cần lưu ý– Huỷ hoá đơn của cơ quan thuế do cơ quan thuế huỷ hoá đơn đã thông báo phát hành chưa bán, hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng.

Bước 5. Tạo hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp có thể lựa chọn phát hành hóa đơn điện tử theo một trong hai hình thức:

– Doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp truy cập chương trình Hệ thống Hóa đơn điện tử từ một tổ chức trung gian cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử để tạo và phát hành Hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần tuân thủ theo thông báo lộ trình của Cơ quan thuế cũng như hướng dẫn cụ thể để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử đến hết ngày 30/6/2022.

Thư viện Luật.

Trả lời