Doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 10 lao động sẽ được ưu tiên gì?

Doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 10 lao động sẽ được ưu tiên gì?

Doanh nghiệp siêu nhỏ, công ty sử dụng dưới 10 lao động sẽ được miễn nhiều thủ tục làm việc và áp dụng thủ tục hành chính kế toán, thuế đơn giản.

Doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 10 lao động sẽ được ưu tiên gì?
Doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 10 lao động sẽ được ưu tiên gì?

Nội dung

1. Không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản

Công ty sử dụng dưới 10 lao động không bắt buộc phải công bố nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động (căn cứ khoản 1 Điều 69 của Luật này). Nghị định 145/2020 / NĐ-CP).

2. Không cần đăng ký nội quy lao động với cơ quan nhà nước

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động không phải đăng ký nội quy lao động với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký doanh nghiệp (căn cứ khoản 1 Điều 119 Bộ Công Thương). Luật 2019).

3. Không nhất thiết phải tổ chức hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động do công ty phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tổ chức hàng năm (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại xã hội (nếu có), được tổ chức hàng năm dưới hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu (căn cứ khoản 1 Điều 47 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP).

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 114 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP thì công ty sử dụng dưới 10 lao động không phải tổ chức hội nghị người lao động.

4. Không phải đặt ra các quy tắc dân chủ cơ bản tại nơi làm việc

Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế dân chủ cơ bản tại nơi làm việc để thực hiện các quy định về Đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện Quy chế dân chủ cơ bản tại nơi làm việc (căn cứ Điều 48 của Luật này, Nghị định 145/2020 / NĐ-CP).

Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, các công ty cần tham khảo ý kiến ​​của Tổ chức đại diện người lao động cơ sở (nếu có) và Tổ đối thoại đại diện người lao động (nếu có) để hoàn thiện và công bố. Đối với những phát biểu của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại xã hội mà công ty không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

Quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc phải được tuyên truyền công khai đến người lao động.

Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 114 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP, công ty sử dụng dưới 10 lao động không phải ban hành quy tắc dân chủ cơ bản tại nơi làm việc.

5. Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể phụ trách kế toán mà không cần bổ nhiệm kế toán trưởng

Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể phụ trách kế toán mà không cần bổ nhiệm kế toán trưởng (Theo quy định tại khoản 1 Điều 8). Thông tư 132/2018 / TT-BTC).

Phù hợp với khoản 1, điều 5 Nghị định 80/2021 / NĐ-CP, các doanh nghiệp siêu nhỏ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Khu vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có mức đóng góp an sinh xã hội trung bình hàng năm không quá 10 người tổng thu nhập trong năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn trong năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ sử dụng lao động có mức đóng bảo hiểm xã hội bình quân hàng năm không quá 10 người tổng thu nhập trong năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn trong năm không quá 3 tỷ đồng.

6. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính kế toán, thuế đơn giản

Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán (căn cứ khoản 2 Điều 10 của Luật này). Đạo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017).

Lưu ý rằng hiện nay các hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ được thực hiện theo Thông tư 132/2018 / TT-BTC.

Thư viện Luật.

Trả lời