• Trang chủ /
  • Đăng ký kinh doanh
  • / Đối với ô tô sản xuất trong nước, pháp lệnh và thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

Đối với ô tô sản xuất trong nước, pháp lệnh và thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

Đối với ô tô sản xuất trong nước, pháp lệnh và thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

Ngày 4/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2021 / NĐ-CP gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Vậy thời gian gia hạn và trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế như thế nào?

Đối với ô tô sản xuất trong nước, pháp lệnh và thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?
Đối với ô tô sản xuất trong nước, pháp lệnh và thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào?

1. Thời hạn gia hạn nộp thuế

– Gia hạn nộp thuế TTĐB phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ khi kết thúc thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Quản lý thuế, bao gồm:

  • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.
  • Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Một số trường hợp đặc biệt:

  • Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi cơ quan thuế trước khi hết thời gian gia hạn nộp thuế thì số thuế được gia hạn bao gồm cả thuế bổ sung do việc nộp bổ sung.
  • Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật nhưng chưa nộp số thuế môn bài phải nộp do phát sinh thu nhập trở lại.
  • Trường hợp công ty có chi nhánh, đơn vị trực thuộc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không sản xuất, lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không được gia hạn nộp thuế môn bài.

2. Thứ tự và điều khoản gia hạn thời hạn nộp thuế

Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (theo phương thức điện tử hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo mẫu đính kèm. Nghị định 104/2021 / NĐ-CP nộp cho cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp một lần và cả thời gian gia hạn cũng như tại thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trường hợp không nộp đồng thời với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế môn bài thì thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021. cơ quan thuế vẫn gia hạn nộp thuế TTĐB theo quy định.

Cần lưu ý: Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm yêu cầu gia hạn để đảm bảo rằng những người nhận chính xác đủ điều kiện để gia hạn theo Lệnh điều hành này.

Trường hợp người nộp thuế có văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đến cơ quan thuế sau ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì không được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Nghị định này.

Bước thứ 2: Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế về việc tạm dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp chi phí gia hạn. và lãi không trả được trong thời gian ngân sách nhà nước bị bắt buộc.

Nếu hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số thuế quá hạn. , tiền phạt, tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Bước 3: Trong thời gian được gia hạn nộp thuế môn bài, căn cứ đơn xin gia hạn nộp thuế môn bài, cơ quan thuế không tính lãi chậm nộp đối với số thuế môn bài được gia hạn. (kể cả trường hợp đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được chuyển đến cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt trước ngày 15 tháng 12 năm 2021).

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan quản lý thuế thực hiện điều chỉnh mà không tính tiền chậm nộp.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này