Hình thức sở hữu vốn của công ty TNHH đại chúng là gì?

Mục lục các bài báo

Trong khi tìm hiểu các quy định pháp luật về Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH MTV), bạn đọc có nhiều thắc mắc. Một trong những câu hỏi chúng tôi nhận được là Hình thức sở hữu vốn của công ty TNHH đại chúng là gì? Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp làm rõ vấn đề trên.

Hình thức sở hữu là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi hình thức sở hữu vốn của công ty TNHH đại chúng là gì? Chúng tôi làm rõ khái niệm về các hình thức sở hữu và các hình thức sở hữu theo luật hiện hành.

Hình thức sở hữu là cách thức sở hữu, sử dụng và định đoạt hàng hoá theo một chế độ sở hữu. Mỗi dạng tài sản tương ứng với những chủ sở hữu nhất định. Pháp luật dân sự Việt Nam quy định đối với mỗi hình thức tài sản, chủ sở hữu có phương tiện để thực hiện các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản trong những giới hạn và mức độ khác nhau.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, có các hình thức sở hữu là sở hữu toàn dân, sở hữu riêng và sở hữu chung. Trong đó:

Sở hữu tập thể là sở hữu tài sản công như đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển, không khí, tài nguyên thiên nhiên khác và tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý. . Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Tài sản riêng là tài sản của một cá nhân hoặc một cá nhân. Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu tư nhân không bị hạn chế về số lượng và giá trị.

Đồng sở hữu là quyền sở hữu của nhiều chủ thể đối với một tài sản. Đồng sở hữu bao gồm đồng sở hữu hợp nhất và đồng sở hữu cổ phần.

– Đồng sở hữu hợp nhất là đồng sở hữu trong đó phần sở hữu của từng đồng sở hữu không được xác định vì lợi ích chung.

Sở hữu chung hợp nhất bao gồm sở hữu chung hợp nhất có thể chia và sở hữu chung hợp nhất không chia.

Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung.

– Đồng sở hữu là đồng sở hữu trong đó phần sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định vì lợi ích chung.

Mỗi chủ sở hữu chung có quyền và nghĩa vụ đối với tài sản trong đồng sở hữu tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Hình thức sở hữu vốn của công ty TNHH đại chúng là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Theo quy định tại khoản 1 mục 74 Luật công ty thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty và các nghĩa vụ bất động sản khác trong phạm vi vốn cổ phần của công ty.

Theo quy định tại khoản 1 mục 46 Luật công ty thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức hoặc cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại Điều 47 Khoản 4 Luật Công ty. Phần vốn góp của thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 Luật công ty.

Vốn (vốn cổ phần) của công ty là tổng giá trị tài sản do các thành viên, chủ sở hữu công ty góp hoặc cầm cố khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Khi cá nhân, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp thì tài sản góp vốn sẽ chuyển quyền sở hữu từ cá nhân, tổ chức sang doanh nghiệp. Như vậy, tài sản góp vốn với hình thức sở hữu ban đầu trở thành tài sản có hình thức sở hữu riêng của công ty. Người, tổ chức góp vốn là người có quyền đối với phần vốn góp, hưởng lợi từ phần vốn góp và có quyền chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Đây là những chia sẻ trên Hình thức sở hữu vốn của công ty TNHH đại chúng là gì? Bạn đọc quan tâm đến nội dung bài viết có thể gửi ý kiến ​​và bình luận cho chúng tôi. Trân trọng!

Trả lời