Hồ Chí Minh lưu ý chuyển đổi sang hóa đơn điện tử từ ngày 21/11/2021

Hồ Chí Minh lưu ý chuyển đổi sang hóa đơn điện tử từ ngày 21/11/2021

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phát hành Thông báo 16172 / TB-CTTPHCM ngày 10/12/2021 thông báo cho các doanh nghiệp chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 / NĐ-CP, Thông tư 78/2021 / TT-BTC kể từ ngày 21/11/2021 như sau:

Hồ Chí Minh lưu ý chuyển đổi sang hóa đơn điện tử từ ngày 21/11/2021
Hồ Chí Minh lưu ý chuyển đổi sang hóa đơn điện tử từ ngày 21/11/2021

1. Hình thức áp dụng của hóa đơn điện tử

– Doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan quản lý thuế.

– Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tạo nhiều lợi ích cho người nộp thuế hơn so với sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.

Đặc biệt, hóa đơn xuất trên hệ thống được gửi đến cơ quan thuế để cấp mã và lưu hóa đơn tại cơ quan thuế, đảm bảo hàng hóa trên đường khi được cơ quan chức năng kiểm tra sẽ dễ dàng tìm thấy từ hệ thống. của cơ quan quản lý thuế.

Đồng thời, hạn chế mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về truyền dữ liệu hóa đơn theo Điều 30. Nghị định 125/2020 / NĐ-CP (chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá hạn cho cơ quan thuế…).

2. Đăng ký doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Phần 2 Thông báo 16172 / TB-CTTPHCM nhu cầu:

– Kể từ khi nhận được Thông báo 16172 / TB-CTTPHCM, các công ty đã liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế chấp thuận (để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website: https://www.hcmtax.gov.vn) để được hướng dẫn khi đăng ký ứng dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu 01 / ĐKĐT-HĐĐT đính kèm. Nghị định 123/2020 / NĐ-CP.

– Ngay sau khi doanh nghiệp nộp tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ trả lời theo mẫu số 01 / TB-TNĐT về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ trả lời theo mẫu Thông báo 01 / TB-ĐKTD về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận.

– Thời gian đăng ký từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

3. Xử lý hóa đơn theo quy định trước đây còn hiệu lực

Kể từ thời điểm cơ quan quản lý thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện:

– Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 / NĐ-CP,Thông tư 78/2021 / TT-BTC;

– Phải ngừng sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo quy định trước đây;

– Thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn mẫu TB03 / AC và Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26 / AC cho cơ quan quản lý thuế bằng hình thức điện tử.

(Trình tự, cách thức tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP).

Ngoài các nội dung nêu trên, việc chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử phải thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020 / NĐ-CPThông tư 78/2021 / TT-BTC.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này