Hộ kinh doanh chuyên nghiệp có được kinh doanh nhiều hơn một địa điểm không?

Hộ kinh doanh chuyên nghiệp có được kinh doanh nhiều hơn một địa điểm không?

Doanh nghiệp gia đình có thể kinh doanh ở nhiều nơi, đây là một trong những điểm mới về hộ kinh doanh ở Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về đăng ký kinh doanh (thay thế Nghị định 78/2015 / NĐ-CP).

Kể từ ngày 04/01/2021, hộ kinh doanh được kinh doanh ở nhiều nơi
Kể từ ngày 04/01/2021, hộ kinh doanh được kinh doanh ở nhiều nơi

Cụ thể hơn, để Điều 86 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP Quy định về địa điểm kinh doanh hộ kinh doanh thương mại như sau:

Điều 86. Trụ sở của doanh nghiệp gia đình

1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh có thể kinh doanh nhiều nơi nhưng phải lựa chọn địa điểm để đăng ký trụ sở chính và thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh khác.

Trước đây, chỉ các doanh nghiệp gia đình kinh doanh vận tải và lưu động mới được phép kinh doanh bên ngoài địa điểm đã đăng ký (Điều 72 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP).

Như vậy, kể từ ngày 4/1/2021, tất cả các hộ chuyên nghiệp sẽ có thể hoạt động ở nhiều nơi.

Trả lời

Mua theme này