Hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty tnhh 1 thành viên

Thay đổi thành viên công ty TNHH cũng giống như thay đổi nội dung đăng ký thành lập công ty. Cho nên Hồ sơ và thủ tục thay đổi thành viên hợp danh / cổ đông của công ty TNHH một thành viên gì? Bài viết dưới đây của ketoanvina.vn sẽ làm rõ những câu hỏi trên.

Điều kiện thay đổi thành viên / cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Việc chuyển đổi hình thức sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định cụ thể tại Điều 53 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP như sau:

Điều 53. Đăng ký thay đổi quyền sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một người

1. Trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần cho một người hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải nộp đơn đăng ký thay đổi thông tin đăng ký công ty đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. Công ty có trụ sở chính. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:
a) Thông báo thay đổi quyền sở hữu đối với quyền sở hữu duy nhất do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
b) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân. bản sao văn bản cử người đại diện nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Bản sao Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
d) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp;
đ) Văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp phải có văn bản chấp thuận của cơ quan đăng ký. thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật về đầu tư.
2. Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định thành lập, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của cấp có thẩm quyền thì hồ sơ đăng ký thay đổi phải thực hiện theo quy định của pháp luật quy định tại điều 1 của bài báo này. Khoản 1 Điều này thay thế thỏa thuận chuyển nhượng hoặc văn bản thực hiện chuyển nhượng kèm theo quyết định thay đổi chủ sở hữu của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.
3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một người thay đổi sở hữu do thừa kế thì người thừa kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở. về cơ bản. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:
a) Thông báo về việc thay đổi quyền sở hữu đối với quyền sở hữu duy nhất có chữ ký của chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới;
b) Bản sao Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
c) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân; tính hợp pháp của cá nhân. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp người thừa kế là tổ chức.
Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
d) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.
4. Đối với trường hợp thay đổi sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhận tặng cho toàn bộ phần vốn góp, thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó: phải có hợp đồng chuyển nhượng. hoặc các tài liệu hỗ trợ. Việc chuyển nhượng được thay thế bằng hợp đồng tặng cho vốn đã mang.
5. Trường hợp chuyển đổi sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này. . phần vốn của hợp đồng chuyển nhượng hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp được thay thế bằng nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty và các văn bản quy định khác. điểm a, b khoản 3 Điều 25 Nghị định này và các văn bản quy định tại Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 61 Nghị định này. Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải nêu rõ nội dung chuyển toàn bộ phần vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty mới.
6. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp thay đổi thành viên / cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần cho cá nhân

Thay đổi hình thức sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền

Thay đổi chủ sở hữu sau khi thừa kế

Thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH một người bằng cách tặng hết số vốn đã góp

Thay đổi quyền sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

Trường hợp thay đổi thành viên / cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi thành viên / cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại điểm h khoản 1 mục 75 và khoản 1 mục 77 Luật công ty 2014, chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp hoặc kết nạp thành viên mới, công ty phải thực hiện các bước sau: thủ tục sau:

 • Các tổ chức hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên hợp danh trở lên hoặc công ty cổ phần
 • Đăng ký chỉnh sửa nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nhìn chung, khoản 1, mục 78 của Luật Công ty 2020 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021) vẫn giữ nguyên quy định này, nhưng thay vào đó quy định chi tiết về việc “tổ chức lại hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”, Khoản 1 Mục 78 Luật Công ty 2020 “Công ty tổ chức quản lý theo loại hình công ty tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung ‘đăng ký kinh doanh’ quy định theo hướng mở rộng thêm loại hình doanh nghiệp.

Quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi thành viên / cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thủ tục thay đổi thành viên / cổ đông công ty TNHH một thành viên

Trong trường hợp thay đổi quyền sở hữu doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi hình thức sở hữu công ty TNHH một người được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong trường hợp công ty chuyển nhượng / thay đổi cơ cấu tổ chức dẫn đến thay đổi sở hữu xã hội.

Thủ tục thay đổi thành viên / cổ đông công ty TNHH một thành viên

Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho vốn cổ phần, kết nạp thành viên mới

Trong trường hợp này, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ghi chú khi thay đổi thành viên / cổ đông của công ty TNHH một thành viên đại chúng

Tùy từng trường hợp thay đổi thành viên mà nội dung thông báo thay đổi thành viên sẽ có nội dung khác nhau. Để biết cách viết từng dạng đánh giá cụ thể, vui lòng tham khảo:

Trong trường hợp thành viên được thay đổi là người đại diện theo pháp luật của công ty, chúng ta phải thực hiện song song hai bước: Thay đổi thành viên và Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018 / NĐ-CP thì hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành phố về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân của người hoàn thành hoặc thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Ghi chú khi thay đổi thành viên / cổ đông của công ty TNHH một thành viên đại chúng

Công việc mà ketoanvina.vn sẽ thực hiện

Tư vấn pháp luật về thủ tục và hồ sơ thực hiện

 • Tư vấn pháp luật về các thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật về mô hình, cơ cấu tổ chức; Phương thức hoạt động và quản lý; Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của thành viên / cổ đông; Tỷ lệ và phương thức góp vốn); Kế hoạch phân phối lợi nhuận và quản lý các nghĩa vụ phát sinh; .. ..);
 • Tư vấn các điều khoản thương mại cho một số ngành công nghiệp;

Viết đơn đặt hàng và biểu mẫu cho khách hàng

 • Soạn thảo các mẫu đơn, mẫu đăng ký kinh doanh
 • Lập tờ khai thuế, …
 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập và đại diện khách hàng làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tư vấn thay đổi / bổ sung ngành nghề kinh doanh, tạo chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi / thêm thành viên góp vốn, v.v.

Được phép làm việc với các cơ quan chức năng

 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn và đại diện khách hàng kê khai các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty

Phần kết

Đây là mẹo của chúng tôi về Hồ sơ và thủ tục thay đổi thành viên hợp danh / cổ đông của công ty TNHH một thành viên. Mọi thắc mắc nêu trên hoặc về thủ tục thay đổi thành viên công ty vui lòng liên hệ hotline ketoanvina.vn để được tư vấn chi tiết hơn.

Bài viết có bản quyền Kế toán vina. Bất kỳ sự sao chép nào của một báo giá phải được chấp thuận bằng văn bản hoặc được chỉ định rõ ràng ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Luật Phạm Nghiêm. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn phamnghiem.com.vn.

Trả lời