Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tại lao động, bệnh nghiệp hạn chế khi nào?

Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tại lao động, bệnh nghiệp hạn chế khi nào?

Giai đoạn vừa qua, hầu hết các doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn bởi covid-19 dịch, nên nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giảm mứm 0%. This chính sách hỗ trợ được áp dụng kéo dài đến khi nào?

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm tại lao động, bệnh nghiệp hạn chế khi nào?
Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm tại lao động, bệnh nghiệp hạn chế khi nào?

1. Doanh nghiệp hỗ trợ chính sách do ảnh hưởng bởi Covid-19 dịch

Theo Account 1 item II Nghị quyết 68 / NQ-CP day 01/7/2021 quy định NSDLĐ is apply close up bằng 0% tiền lương làm căn cứ đóng BHXHKê bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/7/Năm 2021 vội vàng ngày 30/6/2022) Cho Áp dụng đối tượng nhân viên, tai nạn lao động chế độ, bệnh nghề nghiệp (Trừ bộ phận, COUNng chức năng, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động rộng trong các cơ quan, nhà nước, cơ lượng chính, ơn vị sự nghiệp Cib nhà nước).

NSDLđ Hỗ trợ Toàn Bộ Số Tiền Có Lược từ công việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch covi-19.

Do đó, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, NSDLĐ không phải BHXH để đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 là bao nhiêu?

Sau khi hết thời gian sử dụng chính sách hỗ trợ, bạn sẽ đóng cửa bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh viện, doanh nghiệp phải thực hiện đóng cửa bảo hiểm tai nạn lao động, Nghị định 58/2020 / NĐ-CP theo mức đóng như sau:

– ối với các thông thường trường học (bao gồm cả người lao động ở đó Bộ quản lý, COUNng chức năng, viên chức và người thuộc lược lượng vũ trang thuộc các cơ sở của nền tảng, nhà nước, tổ chức chính trị – x đội, công an, đơn vị sự nghiệp lập sử dụng ngân sách nhà nước): 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH;

Đối với các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0,3% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Lưu ý: To be used to close up 0.3% comment on, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Đi Nghị định 58/2020 / NĐ-CP gồm có:

– Phải là doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ‘

– Không được xử lý pHạt vi phạm chính thức bằng tiền pháp định, không bị truy cứu trách nhiệm về bộ phận quản lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xitec xuất khẩu;

-Thực hiện công việc báo cáo kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, phụ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước kế hoạch xuất;

– Tần suất tai nạn lao động rộng năm liền kề trước đề xuất phải giảm từ 15% trở lên với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước đề x tính từ 03 năm liền kề trước đề xuất.

3. Hiện nay, doanh nghiệp có được hỗ trợ chính sách do Covid-19 khác không?

Ngoài ra, hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm an toàn chính sách, bệnh nghiệp, doanh nghiệp được áp dụng 02 hỗ trợ chính sách d:

3.1. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động

Theo account 3 item II Nghị quyết 68 / NQ-CP quy định nsdlđ hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật từ thatỹ bảo đảm thất nghiệp khi trả lời các kiệ Nghị quyết 68 / NQ-CP.

Tối đa hỗ trợ mức là 1.500.000 đồng / người lao động / tháng và tối đa hỗ trợ thời gian là 06 tháng.

Thực hiện thời gian: đến hết ngày 30/6/2022

3.2. Chính sách giảm mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động

This is the main content at Nghị quyết 116 / NQ-CP ngày 24/9/2021 do Chính phủ ban hành. Theo Đó, người sử dụng lao

Thực hiện thời gian: 12 tháng, hạn chế đến hết ngày 30/9/2022.

Thư Viện Pháp Luật.

Trả lời