Hoa hồng chuyển nhượng cổ phần là gì?

Mục lục các bài báo

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn trong công ty cổ phần cho người khác. Việc chuyển nhượng cổ phần mang tính chất mua bán kiếm lời, diễn ra thường xuyên, liên tục trên thực tế. Cho nên Hoa hồng chuyển nhượng cổ phần là gì??

Khái niệm về phí chuyển nhượng cổ phiếu?

Theo quy định tại khoản 1, mục 3 của Luật Phí và Lệ phí 2015: “Chi phí là một khoản tiền mà một tổ chức hoặc một cá nhân phải trả để trang trải về cơ bản các chi phí và phục vụ như một dịch vụ khi được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức được các cơ quan chính phủ có liên quan chỉ định. lệ phí ban hành với Đạo luật này. ”

Chi phí chuyển kho là chi phí thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển kho cùng với các chứng từ, hóa đơn chứng từ hợp pháp. Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; Các chi phí và lệ phí phải trả khi thực hiện các thủ tục chuyển nhượng; Phí nộp hồ sơ chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Quốc gia quy định và các khoản thu từ công ty chứng khoán; Phí lưu ký chứng khoán dựa trên biên lai của đơn vị được ủy thác; Phí giao dịch, phí đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác được chứng minh bằng chứng từ.

Ngoài ra, thu nhập từ việc bán cổ phần sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân vì đây là một trong những khoản thu nhập chịu thuế theo Điều 3 của Luật Thuế thu nhập.

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

a) Thu nhập từ việc bán phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ bán chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Cách tính phí chuyển nhượng chứng khoán

Thứ nhất: Dành cho cá nhân

Theo quy định tại Thông tư 92/2015 / TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động bán chứng khoán được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần X Thuế suất 0,1%

– Xác định giá chuyển nhượng

Đối với chứng khoán của công ty TNHH đại chúng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, giá bán chứng khoán là giá thực hiện trên sở giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá bảo đảm được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ giao dịch mua bán trên Sở giao dịch.

Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên thì giá bán là giá ghi trên hợp đồng mua bán hoặc giá thực tế bán hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị nắm giữ chứng khoán tại thời điểm khóa tài khoản. gần nhất theo quy định của pháp luật kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

– Thuế:

Cá nhân khi chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế từng lần với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán.

Thứ hai: cho doanh nghiệp

Thuật toán:

Thuế công ty phải nộp = Thu nhập chịu thuế X 20%

Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Giá chuyển nhượngGiá mua chứng khoánChi phí chuyển nhượng

Trong đó:

– Giá bán chứng khoán được xác định:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng được niêm yết để giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá bán thực tế của chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá giao dịch) theo ý kiến ​​của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán công ty không thuộc các trường hợp trên thì giá bán chứng khoán là giá bán được ghi trong hợp đồng mua bán.

– Xác định giá mua:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết được niêm yết giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán, giá mua chứng khoán là giá mua thực tế của chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá giao dịch) theo quy định. thông báo thỏa thuận của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán mua theo hình thức đấu giá, giá mua chứng khoán là giá ghi trên Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của cơ quan tổ chức bán đấu giá cổ phần và bản tin thanh toán.

+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên: giá mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Đây là nội dung của bài viết Hoa hồng chuyển nhượng cổ phần là gì?? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bài viết của chúng tôi.

Trả lời