Hủy hóa đơn điện tử khi đang còn hạn sử dụng như thế nào?

Hủy hóa đơn điện tử khi đang còn hạn sử dụng như thế nào?

Khi chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 thì xử lý như thế nào đối với các loại hóa đơn hiện có, kể cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo quy định cũ (Thông tư 32, Quyết định 1209)?

Hủy hóa đơn điện tử khi đang còn hạn sử dụng như thế nào?
Hủy hóa đơn điện tử khi đang còn hạn sử dụng như thế nào?

Nội dung

Hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử đã phát hành phải hủy

Phù hợp với quy định tại Điều 3, Điều 15 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP khai báo:

Kể từ thời điểm cơ quan quản lý thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nghề nghiệp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự và cách thức tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên, kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và được cơ quan thuế chấp nhận thì doanh nghiệp sẽ ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định cũ và sẽ thực hiện việc tiêu hủy hóa đơn điện tử. giấy còn lại. hóa đơn (nếu có).

Cách hủy hóa đơn chưa thanh toán khi chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Điều lệnh 123

Theo quy định tại điều 27 Nghị định 123Công ty, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân không còn giá trị sử dụng phải tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan quản lý thuế thông báo hóa đơn đến hạn thanh toán (trừ trường hợp thông báo do thực hiện các biện pháp nợ thuế) thì công ty, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nghề nghiệp phải thực hiện. Tiêu huỷ hoá đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc ngày thu hồi hoá đơn bị mất.

Các hóa đơn liên kết đơn vị được hủy theo quy định của Luật Kế toán.

Các hóa đơn chưa lập nhưng là chứng từ của vụ án sẽ không bị tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiêu hủy hóa đơn của công ty, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện kiểm kê hóa đơn hủy.

Các công ty, tổ chức kinh tế phải thành lập hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh không phải lập bảng khi tiêu hủy hóa đơn.

Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và trả lời trước pháp luật nếu có sai sót.

– Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn bao gồm:

+ Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chuyên nghiệp;

+ Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu số mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn đã hủy (từ số… đến số… hoặc chi tiết từng số hóa đơn nếu cần). số lượng hóa đơn được hủy không liên tục);

+ Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có các nội dung sau: loại, tên viết tắt, số lượng hóa đơn bị hủy từ số … đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương thức hủy theo Mẫu số 02 / HUY – Lịch trình HDG Lịch trình IA ban hành kèm theo Lệnh này.

Biên bản tiêu hủy hóa đơn do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân sử dụng hóa đơn lưu giữ. Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 liên, một liên lưu, gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tiêu hủy hóa đơn.

Tiêu hủy hóa đơn của cơ quan thuế

– Cơ quan quản lý thuế tiêu hủy hóa đơn do cơ quan quản lý thuế thông báo phát hành nhưng chưa bán hoặc chưa phát hành nhưng chưa sử dụng.

– Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định cụ thể quy trình hủy hóa đơn do Tổng cục Thuế đặt in.

Viện Luật.

Trả lời

Mua theme này