Kể từ ngày 01/01/2021, các công ty không còn phải thông báo về mẫu con dấu trước khi sử dụng

Kể từ ngày 01/01/2021, các công ty không còn phải thông báo về mẫu con dấu trước khi sử dụng

Một trong những nội dung đáng chú ý được Quốc hội ban hành tại Đạo luật Công ty số 59 năm 2020 ngày 17/6/2020 là các công ty không phải thông báo về mẫu con dấu trước khi sử dụng.

Cụ thể hơn, theo các quy định có hiệu lực tại Điều 44 Luật công ty 2014Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh để hiển thị công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Kể từ ngày 01/01/2021, các công ty không còn phải thông báo về mẫu con dấu trước khi sử dụng
Kể từ ngày 01/01/2021, các công ty không còn phải thông báo về mẫu con dấu trước khi sử dụng

Tuy nhiên, quy định này đã chính thức bị xóa bỏ trong Luật Công ty năm 2020. Như vậy, liên quan đến con dấu của công ty, Điều 43 Luật 2020 chỉ giữ lại các quy định sau:

– Công ty quyết định loại thương hiệu, số lượng, hình thức và nội dung của công tychi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác của doanh nghiệp (bổ sung);

– Con dấu bao gồm con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc con dấu ở dạng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. (quy định mới được bổ sung trong luật năm 2020);

– Tem công ty sử dụng giao dịch (hiện tại là trường hợp) phù hợp với các quy định của pháp luật (xóa các quy tắc vsCác bên tham gia giao dịch có thoả thuận về việc sử dụng nhãn hiệu).

– Việc quản lý và duy trì con dấu theo quy định tại Điều lệ công ty. hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị khác có con dấu của doanh nghiệp ban hành (bổ sung);

Do đó, Đạo luật Công ty 2020 không chỉ bãi bỏ các quy định “Công ty có nghĩa vụ thông báo về mẫu con dấu trước khi sử dụng”, “các bên thương mại có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu” nhưng nội dung của con dấu không còn được ghi rõ. Theo đó, luật này khẳng định các công ty có quyền quyết định nội dung con dấu của mình và luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Trả lời

Mua theme này