Kể từ ngày 01/01/2021, thủ tục chia, tách công ty TNHH, công ty cổ phần như thế nào?

Kể từ ngày 01/01/2021, thủ tục chia, tách công ty TNHH, công ty cổ phần như thế nào?

Đạo luật Công ty 2020 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, quy định các thủ tục chia và tách Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và Công ty cổ phần, bao gồm như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021, thủ tục chia, tách công ty TNHH, công ty cổ phần như thế nào?
Kể từ ngày 01/01/2021, thủ tục chia, tách công ty TNHH, công ty cổ phần như thế nào?

Chia, tách doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó các loại hình công ty không được phép tham gia vào các hoạt động chia, tách. Do đó, chỉ có công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn mới được thực hiện hoạt động này. Các loại hình công ty khác như công ty tư nhân, công ty hợp danh không thể tách rời công ty.

** Hình thức tách doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần có thể tách khỏi công ty bằng cách chuyển nhượng một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ của mình, thành viên cổ đỏông nội của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty riêng) để thành lập một hoặc nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng hoặc công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty riêng) mà không chấm dứt sự tồn tại của công ty riêng.

(Luật công ty hiện hành nêu rõ: công ty LTDvsviệc kinh doanhổ phần cđừng bận tâmáchvsáchmột phần tcũng thếở bên phải, bên phảimột cảm giác vđó là gòMr HiVăn phòngỒ vângthửtốtđánh một hoặc nhiều cMr Ty LTDvsviệc kinh doanhphần đào tạo mới không có chỉsưởi ấm sự tồn tại của cviệc kinh doanhTôi đã ănách).

** Ephong tụccông ty TNHH yoke vmột công tyPhần đào tạo được quy định như sau:

Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty hoặc đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết hoặc quyết định về việc tách công ty theo quy định của pháp luật công ty và Điều lệ công ty.

Nghị quyết hoặc quyết định tách công ty phải có những nội dung chính sau đây:

Tên và địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty riêng; tên công ty được tách để thành lập; kế hoạch sử dụng nhân lực; làm thế nào để tách doanh nghiệp; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ chuyển từ công ty riêng sang công ty riêng; thời hạn thực hiện việc tách công ty.

+ Nghị quyết hoặc quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

– Các thành viên hợp danh, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty riêng thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và điều hành hoạt động kinh doanh. đăng ký phù hợp với Đạo luật này.

** Quyền và nghĩa vụ của công ty trong quá trình chia, tách công ty

– Công ty bị tách phải đăng ký điều chỉnh vốn cổ phần, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với số vốn góp, cổ phần và việc giảm số lượng thành viên, cổ đông (nếu có); đồng thời đăng ký kinh doanh cho các công ty riêng biệt.

– Sau khi đăng ký thành lập công ty, công ty bị tách và công ty bị tách phải liên đới chịu trách nhiệm chung về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty riêng, trừ trường hợp tách công ty, công ty riêng biệt, các chủ nợ, khách hàng và nhân viên của công ty riêng có các thỏa thuận khác.

Các công ty tách biệt tự động kế thừa tất cả các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân phối theo nghị quyết hoặc lệnh tách của công ty.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này