Kể từ ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng chính thức được tăng cho người lao động

Kể từ ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng chính thức được tăng cho người lao động

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Kể từ ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng chính thức được tăng cho người lao động
X

Nội dung

1. Đối tượng áp dụng chính sách tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định 38/2022 / NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu hàng tháng và mức lương tối thiểu theo giờ đối với người lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó, các chủ đề ứng dụng bao gồm:

– Người lao động làm việc trong khuôn khổ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

– Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động bao gồm: các công ty theo quy định của Đạo luật Công ty; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thuê, sử dụng lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; và

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

2. Tăng lương tối thiểu vùng lên 6%

Đặc biệt, Nghị định này đã đưa ra những thay đổi đáng kể đối với mức lương áp dụng ở các vùng sau:

2.1. Về mức lương tối thiểu hàng tháng:

– Vùng I tăng 260.000 đồng từ 4.420.000 đồng / tháng lên 4.680.000 đồng / tháng;

– Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng / tháng lên 4.160.000 đồng / tháng;

– Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng / tháng lên 3.640.000 đồng / tháng; và

– Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng / tháng lên 3.250.000 đồng / tháng.

Mức lương tối thiểu nói trên đã tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

2.2. Về mức lương tối thiểu theo giờ:

– Vùng I là 22.500 đồng / giờ;

– Vùng II là 20.000 đồng / giờ;

– Vùng III là 17.500 đồng / giờ; và

– Vùng IV là 15.600 đồng / giờ.

Cần lưu ý: Ứng dụng của khu vực địa lý được xác định bởi vị trí hoạt động của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể, tiền lương tháng tối thiểu là mức lương thấp nhất để làm căn cứ thương lượng, trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương tháng, bảo đảm tiền lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc toàn thời gian. thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành tiêu chuẩn công việc đã thoả thuận hoặc công việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu hàng tháng.

Tiền lương tối thiểu theo giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở thương lượng, trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo chức vụ, chức danh của người lao động làm việc trong lĩnh vực giờ và thực hiện. công việc hoặc công việc đã thỏa thuận. tiêu chuẩn không thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán thì tiền lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng, theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng, lương tối thiểu giờ.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022.

Thư viện Luật.

Trả lời