Khi nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh?

Khi nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh?

Thông qua giấy phép kinh doanh, nhà nước công nhận sự tồn tại của một doanh nghiệp, tập đoàn, hộ kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản dưới dạng giấy hoặc dạng điện tử ghi thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Khi nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh?

1. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào Mục 212 Luật kinh doanh 2020Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký của công ty bị làm sai lệch;

– Công ty do những người bị cấm thành lập công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này thành lập;

– Công ty ngừng hoạt động thương mại trong thời hạn 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký công ty và cơ quan quản lý thuế;

– Công ty không gửi báo cáo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 của Luật này đến cơ quan đăng ký công ty trong thời hạn 06 tháng, kể từ thời hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

– Các trường hợp khác theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cần lưu ý:

Sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh thì có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. (Căn cứ điểm b khoản 4 điều 28 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP)

Khi nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh?
Khi nào bị thu hồi giấy phép kinh doanh?

2. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký nhà kinh doanh

Theo khoản 1 điều 93 Nghị định 01/2021 / NĐ-CPHộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:

– Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ khẩu nghề nghiệp bị làm sai lệch;

– Ngừng hoạt động thương mại trên 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và cơ quan thuế;

– Kinh doanh hàng cấm;

– Hộ kinh doanh do người không có thẩm quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

– Hộ nghề không nộp báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp báo cáo hoặc văn bản đề nghị;

– Các trường hợp khác theo quyết định của Tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cần lưu ý:

– Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải làm thủ tục ngừng hoạt động trong thời hạn quy định, trừ trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan quản lý thuế đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do bị cưỡng chế. nợ thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ sở kinh doanh nhà trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

– Sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 1 đến 7 triệu đồng tùy theo từng hành vi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký trụ sở của công ty. (Căn cứ Điều 41 và 42 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP)

3. Khôi phục tư cách pháp nhân của công ty sau khi công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký.

Theo khoản 1 điều 76 Nghị định 01/2021 / NĐ-CPcông ty có thể lấy lại tư cách pháp nhân sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty trong các trường hợp sau đây:

– Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan quản lý thuế đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị cưỡng chế nợ thuế trong trường hợp doanh nghiệp chưa bị giải thể chuyển sang tư cách pháp nhân. trạng thái trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh, trong trường hợp cơ quan thuế có văn bản đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi do cưỡng chế nợ thuế thì hộ kinh doanh được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với các trường hợp khác bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, để kinh doanh trở lại, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đăng ký lại theo thủ tục đăng ký thành lập mới.

Vi GameKhoa luật

Trả lời

Mua theme này