Làm cách nào để đăng ký, sửa đổi nội dung đăng ký hóa đơn điện tử?

Làm cách nào để đăng ký, sửa đổi nội dung đăng ký hóa đơn điện tử?

Các công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh và cá nhân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng Hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Vậy làm cách nào để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử?

Làm cách nào để đăng ký, sửa đổi nội dung đăng ký hóa đơn điện tử?
Làm cách nào để đăng ký, sửa đổi nội dung đăng ký hóa đơn điện tử?

Nội dung

Bước 1. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 /ĐKTD-HĐDT Phụ lục IA xuất bản kèm theo Nghị định 123/2020 / NĐ-CP; theo các quy tắc sau:

– VìDoanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020 / NĐ-CP): đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mà không phải thanh toán dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc các nhà cung cấp dịch vụ. Hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy quyền cung cấp dịch vụ điện tử dịch vụ xuất hóa đơn có mã của cơ quan thuế mà không phải trả tiền dịch vụ.

– Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

Bước 2. Tổng cục Thuế gửi Thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký hóa đơn điện tử

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử:

– Thông thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; Ở đâu

– Trực tiếp bằng thư điện tử (email) đối với trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3. Cơ quan thuế gửi thông báo điện tử về việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Trong vòng 1 ngày làm việc kHở? kể từ ngày nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, vsChúa ơi bạnHuế chịu trách nhiệm gửi bạnkhông báo trướcđiện tử cho nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp con chồnCông ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh và cá nhân về việc nghiệm thu hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Cần lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử gửi trực tiếp đến cơ quan thuế, được cơ quan thuế thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng HDET nhưng chưa phối hợp với Tổng cục Thuế về việc cấu hình các công trình hạ tầng kỹ thuật,Để thực hiện thử nghiệm việc kết nối, truyền dữ liệu, trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày cơ quan thuế có văn bản thông báo), tổ chức phải chuẩn bị đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật và thông báo cho Tổng cục Thuế để được phối hợp kết nối. sự kết hợp. Thời gian thực hiện 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế nhận được văn bản đề nghị của công ty, tổ chức.

– Trường hợp có kết quả kiểm tra kết nối, truyền, nhận dữ liệu thì công ty, tổ chức phải gửi dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức trực tiếp đến cơ quan thuế.

– Trường hợp sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản thông báo mà công ty, tổ chức không thông báo với Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối hoặc kết quả kiểm tra, truyền, nhận dữ liệu không thành công. . , công ty, tổ chức sửa đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và truyền dữ liệu thông qua tổ chức để kết nối, nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Bước 4. Xử lý hóa đơn cũ

Kể từ thời điểm cơ quan quản lý thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh nghề nghiệp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo theo quy định. hóa đơn giấy đã được quảng cáo nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Bước 5. Sửa đổi nội dung thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (nếu có)

Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nghề nghiệp phải chỉnh sửa thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo mẫu số 01. / DKTD- Phụ lục hợp đồng IA ban hành với Nghị định 123/2020 / NĐ-CP thông qua trang web của Direction Générale des Impôts hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 16. Án Lệnh đây.

Cần lưu ý:

Dinh định kỳ hàng tháng, cVăn phòng thuế quản lý trực tiếp sẽ là thi các đối tượng sử dụng HDET có mmột của cơ quan quản lý thuế? bạn phải trả tiền cho dịch vụ và gửi thông báo cho các đối tượng thông báo cho họ về việc chuyển đổi sang sử dụng HDET có mmột của cơ quan quản lý thuế thông qua nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và sửa đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

– Đối với các trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp quản lý thuế định kỳ rà soát, thông báo có khả năng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để đăng ký. việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo hướng dẫn trên.

Thư viện Luật.

Trả lời