Làm gì khi đã quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH?

Làm gì khi đã quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH?

Người lao động cần phối hợp với công ty để nộp hồ sơ đúng thời hạn để được thanh toán đầy đủ các chế độ BHXH. Nếu quá thời hạn trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thì công ty phải làm gì để khắc phục?

Làm gì khi đã quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH?
Làm gì khi đã quá thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH?

1. Thời gian nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội là bao lâu?

Để được hưởng bảo hiểm xã hội, người lao động và công ty phải làm đơn gửi tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

Hệ thống bảo hiểm xã hội

Hạn cuối đăng ký

Chế độ ốm đau và thai sản

Trong 45 ngày Kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động.

Trong 10 ngày Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động, công ty hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan BHXH.

Thực hiện theo quy định tại: Khoản 1 Mục 102 Luật BHXH năm 2014.

Hỗ trợ phục hồi chức năng sau ốm đau, thai sản

Trong 10 ngày kể từ ngày người lao động được nghỉ dưỡng sức, công ty lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Phù hợp với: Mục 103 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Công ty nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội của 30 ngàykể từ ngày nhận đủ hồ sơ tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phù hợp với: Khoản 1, Mục 59 của Luật An toàn vệ sinh lao động.

Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi chức năng sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Công ty nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội của 10 ngàykể từ ngày được xác định là người lao động chưa khỏi bệnh.

Phù hợp với: Khoản 1, Mục 60 của Luật An toàn vệ sinh lao động.

Lương hưu

Trong 30 ngày Tại thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thực hiện theo: Khoản 1 Mục 110 Luật BHXH năm 2014.

Chế độ chết

Trong 90 ngày Kể từ ngày người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chết, thân nhân của người lao động có yêu cầu đến công ty.

Trong 30 ngày Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân người lao động, công ty gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH.

Thực hiện theo: Khoản 1 và Khoản 2 Mục 112 Luật BHXH năm 2014.

2. Nộp hồ sơ hưởng BHXH chậm thì tổ chức BHXH có giải quyết không?

Đối với việc công ty chậm nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau; thai sản; trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản; kế hoạch lương hưu; chế độ ăn kiêng tử vong; Khoản 1 Mục 116 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

1. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản. . . .

Đối với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Điều 61 khoản 1 Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định:

1. Trường hợp quá thời hạn thanh lý quyền lợi bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Điều 59 và khoản đầu Điều 60 của Luật này thì phải giải trình rõ bằng văn bản. chỉ ra.

Như vậy, trường hợp công ty nộp hồ sơ hưởng quyền lợi cho tổ chức BHXH chậm thì vẫn được chấp nhận nếu có văn bản giải trình và nêu rõ lý do.

3. Để chậm đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội, công ty phải làm gì?

Như đã đề cập, nếu chậm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội so với thời hạn quy định thì công ty phải có văn bản giải trình lý do chậm nộp hồ sơ kèm theo hồ sơ đã nộp cho cơ quan xã hội. cơ quan bảo hiểm để xem xét.

Các công ty có thể tham khảo ví dụ sau:

Tải về

TÊN CÔNG TY
– Con số:…/….
Chủ đề: Giải trình về việc chậm nộp hồ sơ BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày tháng năm…

A: Bảo hiểm xã hội ……………………

Tên công ty: …………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng: ………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư … cấp ngày … tháng … năm ….

Đường dây nóng: …………………… Số fax / e-mail (nếu có): ………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông / Bà ……………………

Sinh năm: ………….… Chức vụ: ……………………………. ……………

Cơ sở đại diện: …………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………… ..

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………

(Tên công ty) xin quý cơ quan giải thích về việc chậm nộp hồ sơ BHXH như sau:

Lý do công ty chậm nộp hồ sơ BHXH: ………………………………………………………………………………………….…………

Kèm theo công văn này là các giấy tờ, căn cứ chứng minh lý do chậm nộp hồ sơ BHXH là hợp pháp để đủ điều kiện tham gia BHXH ……. xem xét và giải quyết:

– ……………………………………………………
– ……………………………………………………

Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình về việc chậm nộp hồ sơ BHXH của …………………… .. (Tên công ty). Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin, tư liệu là hoàn toàn đúng sự thật và chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kính đề nghị BHXH ………… xem xét, giải quyết. /.

Người nhận:

– như trên ;

– Lưu VT

TM. CÔNG TY

NGƯỜI QUẢN LÝ
(dấu hiệu)

Trường hợp nộp hồ sơ chậm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thì theo quy định tại Khoản 2 Mục 116 Luật BHXH năm 2014 và Khoản 2 Mục 61 Điều lệ xã hội và vệ sinh lao động năm 2015, công ty sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người lao động.

Luat Vietnam

Trả lời