Làm thế nào để nhân viên được hưởng lợi từ hỗ trợ nhà cho thuê?

Làm thế nào để nhân viên được hưởng lợi từ hỗ trợ nhà cho thuê?

Người lao động trở lại thị trường lao động hoặc làm việc tại công ty về chỗ ở được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở theo quyết định 08/2022 / QĐ-TTg. Vậy quy trình nhận tiền hỗ trợ của người lao động thuê nhà như thế nào?

Làm thế nào để nhân viên được hưởng lợi từ hỗ trợ nhà cho thuê?
Làm thế nào để nhân viên được hưởng lợi từ hỗ trợ nhà cho thuê?

Quy trình nhận hỗ trợ thuê nhân viên theo Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg như sau:

1. Nhân viên làm việc trong công ty

Mức hỗ trợ: 500.000đ / tháng – Tối đa 3 tháng

Bước 1. Người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (theo mẫu số 01 phụ lục đính kèm). Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg)

Lưu ý: Người lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã nộp cho tổng thầu.

Bước thứ 2. Căn cứ vào yêu cầu của người lao động, Công ty lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ thuê nhà theo mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trong trường hợp có phản hồi về các điều kiện và vật dụng nhận hàng, công ty sẽ xác minh các điều kiện và vật dụng nhận hàng chính xác trong vòng 02 ngày làm việc.

Bước 3. Doanh nghiệp phải gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Các công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin nhân viên. Các công ty lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể yêu cầu cơ quan BHXH xác nhận một lần cho 2 hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bước 4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh. Các công ty có thể nộp hồ sơ xin viện trợ trong 2 hoặc 3 tháng.

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2022.

Bước 5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 6. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí xử lý; đồng thời chủ trì thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 7. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hỗ trợ kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, công ty thanh toán cho người lao động.

2. Người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mức hỗ trợ: 1.000.000đ / tháng – Tối đa 3 tháng

Theo Điều 10, Điều 11 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ tiếp nhận hỗ trợ người thuê trở lại làm việc như sau:

Bước 1. Người lao động nộp giấy tờ Đơn xin hỗ trợ thuê (mẫu số 01.) trong phụ lục đính kèm Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg)

Cần lưu ý: Công nhân tất cả một mình chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định này gửi cho người sử dụng lao động sợi tổng hợp.

Bước thứ 2. ĐÀN BÀngười thuê lao động Danh sách nhân viên Đơn xin hỗ trợ thuê qua mẫu số 03 (trong phụ lục đính kèm) Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg) và được trưng bày công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trong trường hợp có ý kiến ​​phản hồi về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động thực hiện thẩm tra đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ trong thời gian 02 ngày làm việc.

Bước 3. ĐÀN BÀngười thuê lao động gửi danh sách nhân viên Đề nghị hỗ trợ thuê theo Mẫu vật số 03 tại cơ quan BHXH trước ngày 15 hàng tháng, chứng chỉ nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin người lao động.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bước 4. ĐÀN BÀngười thuê lao động gửi hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, nơi sản xuất, hoạt động. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ thuê nơi cư trú có xác nhận của tổ chức bảo hiểm xã hội theo mẫu số 03 tại phụ lục đính kèm Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Cần lưu ý:

Trường hợp người lao động thuộc danh sách không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới thuê đã giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa đăng ký vào danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hồ sơ phải có bản sao danh sách tiền lương của tháng trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách người lao động yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp ĐÀN BÀngười thuê lao động Nếu là hộ chuyên nghiệp thì phải gửi kèm đơn xin hỗ trợ nhà ở cho công nhân viên theo mẫu 01.

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2022.

Bước 5. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. trong 02 ngày làm việc.

Bước 6. KỲKể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hoạt động đồng hành; đồng thời chủ trì thực hiện chi trả hỗ trợ trong 2 ngày làm việc.

Trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 7. KỲKể từ ngày nhận được hỗ trợ kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động trả cho người lao động trong 2 ngày làm việc.

Thư viện Luật.

Trả lời