Nếu chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt giam thì công ty cổ phần phải làm thế nào?

Nếu chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt giam thì công ty cổ phần phải làm thế nào?

Hiện dư luận đang xôn xao xung quanh vụ bắt giữ chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn. Vậy công ty phải làm gì trong trường hợp này?

Nếu chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt giam thì công ty cổ phần phải làm thế nào?
Nếu chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt giam thì công ty cổ phần phải làm thế nào?

Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty cổ phần (đã niêm yết) bị bắt và tạm giam, công ty cần lưu ý các công việc hành chính sau:

1. Thực hiện công bố thông tin bất thường

Theo điểm n khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020 / TT-BTC quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ ngày xảy ra sự kiện: Khi nhận được quyết định khởi tố người trong công ty; giam giữ và truy tố hình sự những người trong công ty.

Trong đó, Người nội bộ của Công ty được quy định tại Khoản 45, Phần 4. Luật chứng khoán 2019 Cụ thể như sau: Người trong cuộc là người có vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý, điều hành của công ty như:

 • chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty;
 • Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Hội đồng thành viên;
 • Đại diện pháp lý;
 • Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc); Giám đốc tài chính;
 • kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do đại hội đồng cổ đông bầu hoặc hội đồng quản trị hoặc hội đồng quản trị hoặc chủ tịch công ty bổ nhiệm;
 • Chủ tịch Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát (Kiểm toán viên), thành viên Ban Kiểm toán nội bộ;
 • Thư ký Công ty, Trưởng phòng Quản trị Công ty; và
 • Người được ủy quyền tiết lộ thông tin;

Các phương tiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 96/2020 / TT-BTC bao gồm:

 • Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin;
 • Hệ thống Công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 • Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán, các phương tiện công bố thông tin khác theo Quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán;
 • Trang web của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
 • Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật (báo in, báo điện tử, …).

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế

Theo khoản 4 điều 156 Luật kinh doanh 2020 Quy định:

 • Ở trường Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc cản trở thì phải ủy quyền bằng văn bản cho thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này. Điều lệ công ty.
 • Trong trường hợp người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, tạm giam, thi hành án phạt tù, xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, giáo dục bắt buộc, bay tại gia, quản thúc tại gia hoặc không đủ năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức hoặc điều khiển hành vi, bị Toà án cấm đảm nhiệm chức vụ, làm nghề tự do, chức trách công chức, viên chức, các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch. của hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số các thành viên còn lại đồng ý cho đến khi hội đồng quản trị quyết định thêm.

Như vậy, theo quy định trên, khi Chủ tịch Hội đồng quản trị bị tạm giam thì các thành viên còn lại sẽ bầu một trong số các thành viên giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại. thỏa thuận cho đến khi có quyết định khác của Hội đồng quản trị.

Cần lưu ý: Trước đây, theo Đạo luật công ty 2014 (Khoản 4, Mục 152) nêu trường hợp tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị mà không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên. tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

Tuy nhiên, theo quy định của Đạo luật Công ty 2020, từ “tạm thời” và thừa nhận rằng viên chức mới được bầu sẽ đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020 / TT-BTC khi công ty thay đổi, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người nội bộ; nhận được đơn từ chức của người nội bộ (công ty phải ghi rõ thời hạn hiệu lực theo quy định của luật công ty và các điều khoản liên kết của công ty) thì phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị. . Đồng thời, công ty phải giải quyết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại Sở Giao dịch chứng khoán về việc cung cấp thông tin về người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Thư viện Luật.

Trả lời