Nghị định 102/2021 sửa đổi các quy định về xử phạt thuế và hóa đơn

Nghị định 102/2021 sửa đổi các quy định về xử phạt thuế và hóa đơn

Ngày 16/11/2021, Chính phủ đã công bố Nghị định 102/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, bảo hiểm,…

Nghị định 102/2021 sửa đổi các quy định về xử phạt thuế và hóa đơn
Nghị định 102/2021 sửa đổi các quy định về xử phạt thuế và hóa đơn

Theo đó, đối với trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành trước ngày nghị định này có hiệu lực nhưng sau ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt. Các vi phạm hành chính và khiếu nại được xử lý theo Nghị định Xử phạt. vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm vi phạm hành chính được thực hiện.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; Phong tục; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước; người làm kế toán, kiểm toán độc lập phát sinh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà bị phát hiện hoặc bị xem xét xử lý vi phạm hành chính thì thực hiện theo quy định liên quan đến việc xử phạt quy định tại khoản 2 Điều này. không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đối với các hồ sơ đề nghị miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà cơ quan thuế nhận được hóa đơn trước ngày nghị định này có hiệu lực thì áp dụng theo nghị định 125/2020 / NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định. xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn phải nộp theo quy định.

Đồng thời, Nghị định 102/2021 cũng bổ sung các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa kê khai thuế cũng sẽ bị xử phạt từ 04 đến 08 triệu đồng.

Ngoài việc miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, Nghị định 102 cũng quy định mức miễn, giảm tiền phạt tối đa được xác định bằng số tiền trong quyết định xử phạt và không vượt quá giá trị. , sau khi giảm trừ giá trị bảo hiểm, bồi thường (nếu có).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Trả lời

Mua theme này