Người có liên quan trong công ty cổ phần có được thực hiện giao dịch không?

Người có liên quan trong công ty cổ phần có được thực hiện giao dịch không?

Giao dịch với các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông công ty cổ phần. Vì vậy, trước những trường hợp này cần đảm bảo đúng quy định. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc Quy chế tôn trọng giao dịch với người có liên quan trong tập đoàn.

Người có liên quan trong công ty cổ phần có được thực hiện giao dịch không?
Người có liên quan trong công ty cổ phần có được thực hiện giao dịch không?

Nội dung

1. Các trường hợp được coi là giao dịch giữa công ty và người có liên quan

Phù hợp với quy định tại Điều 1, Điều 167 Luật kinh doanh 2020 thì giao dịch giữa công ty trong các trường hợp sau đây được coi là giao dịch giữa công ty với người có liên quan và phải được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị chấp thuận:

  • Giao dịch giữa công ty với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
  • Giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
  • Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

Trong đó, những người có liên quan của họ được xác định ở trên có thể hiểu theo quy định tại khoản 23 mục 4 Luật Doanh nghiệp 2020 là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha dượng, mẹ chồng, cha đẻ. -con rể, mẹ vợ, con ruột, con nuôi, con rể, con dâu, anh rể, chị dâu, anh rể, anh rể -sao, chị dâu, chị dâu.

2. Các nghiệp vụ liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Tại khoản 2, Điều 167 Luật kinh doanh 2020 có thẩm quyền thông qua Hội đồng quản trị như sau:

Các giao dịch và hợp đồng thuộc trường hợp quy định tại mục 1, nếu giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị thấp hơn theo quy định tại báo cáo tài chính của công ty. điều lệ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Trường hợp giao dịch, hợp đồng thuộc các trường hợp giao dịch với người có liên quan nêu trên thì người đại diện công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên hội đồng quản trị và người kiểm soát giao dịch biết. hoặc giao dịch và được đính kèm với dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chính của giao dịch.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến, Hội đồng quản trị quyết định việc thông qua hợp đồng, trừ trường hợp Điều khoản liên kết của công ty có quy định khác; Thành viên hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

3. Các giao dịch liên quan phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông

Tại khoản 3, mục 167 Luật kinh doanh 2020 Quy định các giao dịch với người có liên quan phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cụ thể:

Ngoại trừ các hợp đồng và giao dịch đã được Hội đồng quản trị chấp thuận, các giao dịch và hợp đồng của công ty với những người có liên quan sẽ phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với cổ đông nắm giữ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. hoặc nhiều người có liên quan đến cổ đông này.

Nếu giao dịch, hợp đồng thuộc các trường hợp giao dịch với người có liên quan nêu trên thì người đại diện công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho hội đồng quản trị, kiểm soát viên của người có liên quan về hợp đồng hoặc giao dịch này và kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo về nội dung chính của giao dịch. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo hợp đồng, hoạt động hoặc giải trình về nội dung chính của hợp đồng hoặc hoạt động hoặc sẽ lấy ý kiến ​​bằng văn bản của các cổ đông.

Cổ đông có quyền lợi liên quan đến các bên tham gia hợp đồng, giao dịch trong trường hợp trên không có quyền biểu quyết.

4. Hậu quả pháp lý của việc không tuân thủ các nghiệp vụ liên quan

Theo khoản 4 điều 167 Luật kinh doanh 2020giao dịch của các bên liên quan có thể bị Tòa án tuyên bố vô hiệu và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu giao dịch, hợp đồng không được chấp thuận như trên.

Các nhà thầu, giao dịch, cổ đông, thành viên hội đồng quản trị hoặc giám đốc hoặc tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại và hoàn trả cho công ty lợi nhuận của giao dịch, thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch nói trên.

Vì vậy, khi xử lý hợp đồng công ty cổ phần, người đại diện ký kết phải chỉ rõ chủ thể của giao dịch có quan tâm đến giao dịch với người có liên quan hay không. Từ đó đưa ra các quy định cho phù hợp.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này