• Trang chủ /
  • Đăng ký kinh doanh
  • / Người lao động phải làm gì khi công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng? Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) về […] 18 tháng 6

Người lao động phải làm gì khi công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng? Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) về […] 18 tháng 6

Người lao động phải làm gì khi công ty trả lương dưới mức lương tối thiểu vùng? Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) về […]

18 tháng 6

Trả lời