Những công ty nào không được thành lập theo Đạo luật Công ty?

Những công ty nào không được thành lập theo Đạo luật Công ty?

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam đều phải thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Nhưng đây không phải là quan điểm đúng đắn, không phải công ty nào cũng được thành lập theo quy định của luật công ty.

Nhung cong ty nao khong duoc thanh lap theo Dao

Nội dung

1. Công ty chứng khoán / công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 70 Luật chứng khoán 2019 quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức và hoạt động theo Luật chứng khoán 2019, bao gồm:

Căn cứ vào Mục 72 của Luật Chứng khoán 2019, một công ty chứng khoán được phép thực hiện một, nhiều hoặc tất cả các giao dịch kinh doanh sau đây:

– Môi giới chứng khoán;

– Giao dịch chứng khoán;

– Đăng ký chứng khoán;

– Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Bán đấu giá bất động sản

Mục 23 Luật đấu giá bất động sản 2016 quy định Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động như doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh theo quy định của Luật đấu giá bất động sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nghiên cứu công chứng

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Học công chứng được tổ chức dưới hình thức hợp danh chung, phải có từ hai công chứng viên trở lên trong công ty và không được có thành viên góp vốn.

Người đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng là trưởng văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng và có thời gian hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

Tên Văn phòng công chứng phải có cụm từ “công chứng viên”, sau đó là họ, tên Trưởng văn phòng hoặc họ, tên của thành viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng theo thỏa thuận của công chứng viên. nhất trí, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, truyền thống cao quý của dân tộc.

Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình Quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập.

4. Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: công ty luật; Xã hội Pháp luật.

Phù hợp với khoản 2 điều 32 Luật pháp nhân năm 2006 Luật luật sư sửa đổi, bổ sung 2012 Tổ chức luật sư được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật luật sư và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Công ty luật được tổ chức theo loại hình công ty tư nhân. Luật sư thành lập công ty luật là người đứng đầu công ty và phải trả lời bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của công ty. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

Công ty luật được tổ chức dưới dạng công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư hợp thành.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một người do một luật sư thành lập và sở hữu.

Thành viên công ty luật, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư sở hữu tư nhân độc quyền chịu trách nhiệm hữu hạn là giám đốc của công ty.

5. Văn phòng giám định pháp y

Văn phòng Giám định pháp y là cơ quan pháp y ngoài công lập, được thành lập trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, quyền tác giả.

Phù hợp với khoản 1 Điều 16 Luật giám định tư pháp 2012Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp theo đề nghị của Giám đốc Bộ Tư pháp.

Văn phòng giám định tư pháp do người giám định tư pháp thành lập được tổ chức như một công ty tư nhân. Công ty giám định pháp luật gồm 02 chuyên gia pháp luật trở lên được tổ chức dưới hình thức công ty hợp danh. Đối với loại hình thành viên hợp danh, thành viên hợp danh phải là giám định viên của tòa án và có thể có thành viên góp vốn.

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Giám định tư pháp là Trưởng Văn phòng. Trưởng văn phòng giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này