Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực giá?

Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực giá?

Giá cả thị trường là giá cả của hàng hoá và dịch vụ được hình thành bởi các yếu tố chi phối và thúc đẩy thị trường quyết định tại một thời điểm và địa điểm nhất định. Định giá có nghĩa là cơ quan chính phủ có liên quan hoặc tổ chức hoặc cá nhân sản xuất hoặc thương mại ấn định giá của hàng hóa và dịch vụ. Và theo quy định của pháp luật thì những hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá?

Nội dung

1. Đánh giá là gì?

Phù hợp với điều 5, điều 4 Đạo luật giá 2012 Định giá được quy định như sau:

Định giá có nghĩa là cơ quan chính phủ có liên quan hoặc tổ chức hoặc cá nhân sản xuất hoặc thương mại ấn định giá của hàng hóa và dịch vụ.

Như vậy, không phải ngẫu nhiên mà hàng hóa, dịch vụ trên thị trường có một mức giá nhất định mà việc định giá phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất loại sản phẩm này quyết định. Việc định giá hàng hóa, dịch vụ là một việc hết sức quan trọng và góp phần ổn định giá cả theo những quy định chung nhất định.

Định giá tài sản bao gồm việc xem và định giá cụ thể cho từng loại tài sản để làm cơ sở cho các giao dịch mua bán tài sản, hàng hóa và dịch vụ đó trên thị trường. Đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (do cơ quan có thẩm quyền quy định) thì tất cả các bên tham gia đều phải xác định giá cụ thể của từng loại hàng hóa, hàng hóa. Các hoạt động giao dịch, mua và bán phải được thực hiện. Đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục nhà nước đánh giá thì phải do tổ chức, cá nhân tự đánh giá theo quy luật thị trường làm cơ sở cho hoạt động mua bán, trao đổi.

Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực giá?
Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực giá?

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực giá

Phù hợp với điều 10 Đạo luật giá 2012 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước

Đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước về giá; Cán bộ, công chức của cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước về giá:

– Can thiệp quá mức vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật trong quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá;

– Ban hành văn bản không đúng thẩm quyền; không đúng trình tự, thủ tục;

– Tiết lộ hoặc sử dụng thông tin do tổ chức, cá nhân sản xuất, thương mại cung cấp vi phạm quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chức vụ để trục lợi.

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, thương mại

– Đưa ra, phổ biến thông tin hoặc báo cáo thông tin sai lệch về tình hình thị trường và giá cả hàng hóa và dịch vụ;

Gian lận định giá bằng cách cố ý thay đổi nội dung đã giao dịch mà không thông báo trước cho khách hàng về thời gian, địa điểm, điều kiện mua bán, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ;

– Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và các điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để ấn định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý;

– Hành vi chuyển giá, thông đồng về giá dưới mọi hình thức nhằm mục đích trục lợi.

Đối với công ty thẩm định, chi nhánh công ty thẩm định

– Cạnh tranh giành khách hàng dưới các hình thức cản trở, đe dọa, lôi kéo, mua chuộc, thông đồng với khách hàng và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác; thông tin không chính xác về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh của doanh nghiệp thẩm định giá;

– Thông đồng với khách hàng của cơ quan thẩm định giá và người có liên quan trong quá trình thẩm định giá để làm sai lệch kết quả thẩm định giá;

– Nhận hoặc yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc lợi ích khác từ việc thẩm định ngoài giá dịch vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

– Giả mạo, cho thuê, cho mượn; sử dụng Thẻ chuyên gia về giá vi phạm quy định của pháp luật về giá;

– Tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng giám định và tài sản được giám định, trừ trường hợp được khách hàng giám định đồng ý hoặc pháp luật cho phép;

– Cản trở, cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá khi thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Đối với các nhà thẩm định giá hành nghề

– Thực hành đánh giá với tư cách cá nhân;

– Đăng ký hành nghề thẩm định trong cùng một thời gian cho hai công ty thẩm định trở lên;

– Thực hiện việc thẩm định giá đối với đơn vị được thẩm định mà chuyên gia có liên kết góp vốn, mua cổ phần, mua công trái hoặc có cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột, Anh trai. ban giám đốc hoặc kế toán trưởng của đơn vị được đánh giá.

Đối với tổ chức, cá nhân có giá trị tài sản

– Lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực hành nghề lập dự toán để ký hợp đồng lập dự toán giá;

– Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, trung thực, không đầy đủ, kịp thời liên quan đến tài sản trưng cầu giám định;

Kickback, lại quả, thông đồng với tổ chức thẩm định giá, công ty thẩm định để làm sai lệch kết quả thẩm định.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này