Những trường hợp nào được giảm thuế xuất nhập khẩu?

Những trường hợp nào được giảm thuế xuất nhập khẩu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số mặt hàng đang được giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Khi nào thì giảm thuế xuất nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục giảm thuế như thế nào?

Những trường hợp nào được giảm thuế xuất nhập khẩu?
Những trường hợp nào được giảm thuế xuất nhập khẩu?

Nội dung

1. Các trường hợp giảm thuế xuất nhập khẩu

Phù hợp với khoản 1, điều 18 Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu 2016 Để được giảm thuế xuất nhập khẩu, hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang kiểm soát hải quan;

– Bị hư hỏng, mất mát có xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Theo đó, khi hàng hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên sẽ được giảm thuế xuất nhập khẩu.

2. Thủ tục giảm thuế

Pháp lệnh và các phương pháp giảm thuế được quy định tại Điều 32. Nghị định 134/2016 / NĐ-CPsửa đổi bổ sung bởi Nghị định 18/2021 / NĐ-CPNhư sau:

Hồ sơ giảm thuế:

– Văn bản đề nghị giảm thuế của người nộp thuế được truyền qua hệ thống máy tính của cơ quan hải quan theo chỉ tiêu thông tin mẫu số 3 Phụ lục VIIa hoặc Công văn đề nghị giảm thuế theo mẫu số 08 phụ lục VII ban hành. kèm theo nghị định này: 01 bản chính;

– Hợp đồng bảo hiểm, thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức thụ hưởng bảo hiểm (nếu có), trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm tiền bồi thường thuế thì phải có xác nhận của tổ chức bảo hiểm; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận bồi thường của bên vận chuyển trong trường hợp có thiệt hại do bên vận chuyển gây ra (nếu có): 01 bản chụp;

– Báo cáo xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra thiệt hại (biên bản báo cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi xảy ra cháy; văn bản xác nhận về việc xảy ra tai nạn). với một trong các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sau đây: Công an thành phố, quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, huyện, tổng; Hội đồng quản lý các khu công nghiệp; Hội đồng quản lý khu chế xuất; Hội đồng quản lý Khu kinh tế; Tham mưu quản lý đồn biên phòng; Cảng vụ Hàng hải; Cảng vụ hàng không nơi xảy ra các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tai nạn bất khả kháng gây thiệt hại tài nguyên. vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu): 01 bản chính.

– Giấy xác nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị tổn thất hoặc tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa: 01 bản chính.

Nơi nộp hồ sơ:

Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan

Thời gian gửi:

– Tại thời điểm làm thủ tục hải quan; Ở đâu

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận mức độ hư hỏng, mất mát, hư hỏng;

Thời kỳ thanh toán :

– Trường hợp đến thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan, người nộp thuế xuất trình đủ hồ sơ theo quy định thì Chi cục Hải quan tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, xác minh điều kiện nộp thuế. yêu cầu hoàn thuế và hoàn thuế. thời gian giải phóng mặt bằng

– Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ sau thời gian làm thủ tục hải quan:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm lập hồ sơ, xác minh thông tin, đánh giá tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và quyết định giảm thuế theo mẫu số 12 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đối tượng được giảm thuế và số thuế phải nộp. ‘ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế biết trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp cần kiểm tra thực tế hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan để có đủ căn cứ giảm thuế thì phải ra quyết định kiểm tra sau thông quan cho cơ quan Hải quan. của người nộp thuế và thực hiện các công việc khác quy định tại điểm này trong thời hạn tối đa là 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này