Nộp tờ khai thuế trước thời hạn có bị phạt gì không?

Nộp tờ khai thuế trước thời hạn có bị phạt gì không?

Nghị định 125/2020 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn. Vậy nộp chậm tờ khai thuế bị phạt như thế nào?

Nộp tờ khai thuế trước thời hạn có bị phạt gì không?
Nộp tờ khai thuế trước thời hạn có bị phạt gì không?

1. Phạt hành chính do chậm khai thuế

Xử phạt hành chính đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020 / NĐ-CPNhư sau:

Sự vi phạm

Tiền phạt

Hanh động đung đăn

Cơ sở pháp lý

Nộp hồ sơ khai thuế chậm từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ

Cảnh báo

Có nghĩa vụ nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm khai dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Khoản 1, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Nộp hồ sơ khai thuế chậm từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Khoản 2, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Nộp tờ khai thuế thu nhập quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Khoản 3, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

– Nộp tờ khai thuế trong vòng 91 ngày trở lên nhưng không có số thuế phải nộp;

– Không khai thuế nhưng không phải nộp thuế (đầu tiên);

– Không nộp đúng lịch theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với công ty có giao dịch với bên liên quan kèm theo hồ sơ quyết toán thuế doanh nghiệp. (2).

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Buộc nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi nêu tại (1), (2)

Khoản 4 và Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Nếu quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quá 90 ngày mà người nộp thuế có số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp ngân sách Nhà nước trước thời hạn cơ quan quản lý thuế thông báo. quyết định kiểm tra, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan quản lý thuế thông báo chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật quản lý thuế

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Cần lưu ý: Trong trường hợp số tiền phạt được áp dụng nêu trên lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên tờ khai thuế thì số tiền phạt tối đa trong trường hợp này bằng với số tiền thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai thuế thu nhập doanh thu nhưng không thấp hơn mức 11,5 mức triệu

Có nghĩa vụ nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm trong trường hợp người nộp thuế chậm khai dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

Khoản 5, Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế

Quy tắc 44 Luật quản lý thuế năm 2019 Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế khai theo tháng, quý:

  • Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau đó phát sinh trách nhiệm pháp lý, trong trường hợp kê khai và thanh toán hàng tháng;
  • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau ngày phát sinh trách nhiệm pháp lý, trong trường hợp kê khai và thanh toán theo quý.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

  • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với kỳ khai thuế năm;
  • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
  • Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước đối với hồ sơ khai thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân kinh doanh mới hoạt động kinh doanh thì thời hạn khai thuế một lần là 10 ngày, kể từ ngày thành lập doanh nghiệp.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế đã kê khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp ngừng hoạt động, vi phạm hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp là 45 ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này