Phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022?

Mục lục các bài báo

Công ty cổ phần khi có nhu cầu huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh thì có thể vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoặc chào bán cổ phiếu. Bài viết dưới đây của Luật Phạm Nghiêm sẽ tư vấn cụ thể về vấn đề Phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cổ phần là gì?

Cổ phần là việc phân chia vốn cổ phần của công ty thành các phần bằng nhau. Cổ phần chỉ có ở công ty cổ phần. Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Người mua hai loại cổ phiếu. Người này có các quyền và nghĩa vụ khác nhau theo luật hiện hành.

Công ty cổ phần là công ty mà vốn cổ phần sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa.

Cổ phiếu được chia thành hai nhóm là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

– Cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu bắt buộc trong công ty cổ phần, người sở hữu cổ phiếu phổ thông là cổ đông phổ thông. Cổ phiếu phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Cổ đông sáng lập phải đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký công ty.

Cổ đông phổ thông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; nhận cổ tức theo mức do đại hội đồng cổ đông quyết định; được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với hạn ngạch cổ phần phổ thông của từng cổ đông công ty; được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp quy định cấm.

– Ngoài ra, công ty cổ phần còn có cổ phần ưu đãi; Cổ phần ưu đãi bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác được quy định tại Điều lệ công ty.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng là gì?

Chào bán cổ phiếu ra công chúng là việc chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư hoặc sử dụng các phương thức quảng cáo, chào bán công khai khi chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

– Đưa ra các hành động cho công chúng trên quy mô lớn. Tính tổng quát được thể hiện ở việc chào bán cho số lượng lớn nhà đầu tư và chào bán rộng rãi ra công chúng.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng là hoạt động thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư, tạo cơ hội cho nhà đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần.

– Công ty cổ phần khi muốn tăng vốn cổ phần bằng cách chào bán cổ phần cho nhà đầu tư thì phải thông qua hình thức chào bán cổ phần.

– Đối với tổ chức phát hành cổ phiếu, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ thể hiện hình ảnh, thương hiệu của công ty được phổ biến rộng rãi và củng cố uy tín của tổ chức phát hành.

Khi chào bán cổ phiếu, cần thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng theo pháp luật.

Phuong thuc chao ban co phieu ra cong chung nam

>>>> Tham khảo: Điều khoản chuyển nhượng cổ phần

Quy trình Thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng?

Đầu tiên phải làm thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng thì cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 11 nghị định 58/2012 nghị định chính phủ như:

– Công ty cung cấp vốn đăng ký tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có số lỗ lũy kế đến năm đăng ký chào bán;

– Công ty phải có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn từ việc chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khi đáp ứng các điều kiện trên, phải lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm:

– Bản đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 162/2015 / TT-BTC;

– Bản cáo bạch theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 162/2015 / TT-BTC;

– Điều lệ công ty có nội dung phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, cam kết niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán có tổ chức trong năm tới trong thời hạn một năm (đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa niêm yết) kể từ cuối ưu đãi.

– Báo cáo tài chính hai năm gần nhất của tổ chức phát hành phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định;

– Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) theo mẫu Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Quyết định việc Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

– Nếu việc phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm mục đích thực hiện dự án thì cần có các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện dự án như giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đầu tư. . ngành…;

– Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;

– Hợp đồng tư vấn về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán hoặc trường hợp phát hành được người bảo lãnh cam kết phát hành.

Hồ sơ này được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Phạm Nghiêm về Phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng. Khi có thắc mắc, cần tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0788.555.247 để được hỗ trợ.

Trả lời

Mua theme này