Quy trình tách và tách công ty

Quy trình tách và tách công ty

Chia, tách doanh nghiệp là hai hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp theo khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp. Đây là một trong những vướng mắc pháp lý mà các công ty có loại hình kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần phải đối mặt. Bài viết dưới đây giới thiệu một số vấn đề mà các công ty cần lưu ý khi chia, tách hoạt động.

Nội dung

I. Khái niệm về chia, tách doanh nghiệp

Theo điều 31, điều 4 Luật kinh doanh 2020, chia, tách công ty là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hoạt động chia, tách công ty dành riêng cho loại hình công ty này, và hoạt động này chỉ áp dụng cho các công ty có vốn hạn chế là công ty TNHH và công ty cổ phần. Ở đây, cần hiểu “công ty riêng biệt và tách biệt” có nghĩa là “các công ty riêng biệt và tách biệt nhau”.

Có 2 điểm khác biệt cơ bản giữa tách doanh nghiệp và tách doanh nghiệp:

– Khi chia công ty, công ty bị tách không còn tồn tại, không giống như chia công ty, công ty bị tách vẫn tồn tại.

– Khi chia tách công ty, một hoặc nhiều công ty mới có thể lựa chọn bất kỳ loại hình công ty nào, kể cả công ty hợp danh. Nhưng khi tách công ty thì công ty mới chỉ có thể là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

Quy trình tách và tách công ty
Quy trình tách và tách công ty

II. Thủ tục Bộ phận Thương mại.

1. Trình tự thực hiện:

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy định của pháp luật về công ty và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty bị chia, tên các công ty được hợp nhất; nguyên tắc, phương thức và thủ tục phân chia tài sản công ty; kế hoạch sử dụng nhân lực; phương thức chia tách, thời hạn và phương thức chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia thành công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty cổ phần; thời hạn cho người phân loại của công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;

– Thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc cổ đông của công ty mới thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký công ty phù hợp với quy định của pháp luật về công ty. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thành lập công ty mới phải kèm theo nghị quyết hoặc quyết định chia công ty.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Doanh nghiệp được chia thành loại hình doanh nghiệp nào thì phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng với loại hình đó, nhưng phải kèm theo các giấy tờ sau:

– Nghị quyết, quyết định chia công ty

– Văn bản ủy quyền cho phép người thay mặt công ty thực hiện các thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty. Văn bản này không cần công chứng, chứng thực; kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

3. Nơi nộp hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp mới đặt trụ sở.

Trường hợp công ty mới đặt trụ sở chính ở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị tách đặt trụ sở chính thì Văn phòng đăng ký công ty nơi công ty mới đặt trụ sở chính phải thông báo về việc đăng ký công ty mới. đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Thời hạn thanh toán:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. Thủ tục tách công ty.

1. Trình tự thực hiện:

Hội đồng quản trị, chủ sở hữu công ty hoặc đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết hoặc quyết định về việc tách công ty theo quy định của pháp luật công ty và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty bị tách; tên công ty được tách để thành lập; kế hoạch sử dụng nhân lực; làm thế nào để tách doanh nghiệp; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ chuyển từ công ty riêng sang công ty riêng; thời kỳ tách khỏi công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;

– Các thành viên, chủ sở hữu công ty, cổ đông của công ty riêng thông qua Điều lệ, bầu, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và thực hiện đăng ký kinh doanh. phù hợp với các quy định của Luật kinh doanh.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Công ty riêng thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì phải nộp hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng với loại hình này nhưng phải kèm theo các giấy tờ sau:

– Nghị quyết, quyết định tách công ty

– Văn bản ủy quyền cho phép người thay mặt công ty thực hiện các thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty. Văn bản này không cần công chứng, chứng thực; kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Công ty riêng và công ty riêng phải cùng chịu trách nhiệm chung và riêng về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ gia trưởng khác của công ty riêng, trừ khi công ty riêng, công ty riêng, các chủ nợ, khách hàng và nhân viên của công ty riêng Công ty. công ty có các thỏa thuận khác. Các công ty tách biệt tự động kế thừa tất cả các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân phối theo nghị quyết hoặc lệnh tách của công ty.

3. Nơi nộp hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở công ty mới.

4. Thời hạn thanh toán:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này