Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên?

Với thủ tục quyết toán thuế TNCN chưa bao giờ là đơn giản và đối với những người có thu nhập từ hai nơi thì việc quyết toán thuế TNCN lại càng phức tạp hơn.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên?
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên?

1. Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp có thu nhập từ hai địa điểm

Phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020 / NĐ-CPCông văn 636 / TCT-DNNCN 2021, Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN:

– Người nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một địa điểm và thực tế làm việc tại địa điểm đó tại thời điểm tổ chức, cá nhân nộp quyết toán thuế thu nhập, bao gồm cả trường hợp không làm việc từ đủ 12 tháng trở lên. năm;

– Người này có thu nhập bình quân tháng ở các nơi khác trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10%.

– Đối tượng này không phải quyết toán thuế đối với thu nhập hiện tại đã khấu trừ thuế

2. Thủ tục quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp thu nhập từ hai nơi.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế đính kèm Nghị định 126/2020 / NĐ-CP và biểu mẫu đính kèm Thông tư 80/2021 / TT-BTC Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập được ủy quyền chi trả thay cho người lao động thì phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05 / QTT-TNCN thông tư 80/2021 / TT-BTC;

– Phụ lục danh sách chi tiết thể nhân theo thang điểm lũy tiến từng phần theo mẫu số 05-1 / BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021 / TT-BTC;

– Phụ lục bảng kê chi tiết thể nhân chịu thuế suất đầy đủ theo mẫu 05-2 / BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021 / TT-BTC

– Phụ lục danh sách chi tiết người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3 / BK-QTT-TNCN tại Thông tư 80/2021 / TT-BTC

Ngoài ra, đối với người lao động cần chuẩn bị giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu 08 / UQ-QTT-TNCN thông tư 80/2021 / TT-BTC

Hộp đăng ký ở đâu: Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các khoản thu nhập này. Nhưng hiện nay, các công ty sẽ thực hiện thông qua phần mềm kế toán của họ hoặc thông qua phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.

Hạn cuối đăng ký:

Phù hợp với quy định tại Điều 2, Điều 44 Luật quản lý thuế năm 2019 thì đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo quyết toán thuế do người lao động ủy quyền thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/03/2022.

3. Phạt chậm quyết toán thuế TNCN đối với cơ quan, người có thẩm quyền

Phù hợp với điều 13 Nghị định 125/2020 / NĐ-CPTrường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người lao động được người lao động ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức xử phạt tối thiểu đối với hành vi này là cảnh cáo và mức xử phạt cao nhất lên đến 25.000.000 VNĐ tùy theo việc nộp hồ sơ quyết toán trễ hạn.

Thư viện Luật.

Trả lời