Quyết toán thuế TNCN năm 2021 và những điều cần biết

Quyết toán thuế TNCN năm 2021 và những điều cần biết

Những trường hợp nào phải và không được quyết toán thuế TNCN theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 636 / TCT-DNNCN?

Quyết toán thuế TNCN năm 2021 và những điều cần biết
Quyết toán thuế TNCN năm 2021 và những điều cần biết

Nội dung

1. Trường hợp phải quyết toán thuế TNCN năm 2021

* Đối với cá nhân quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

Người cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải báo cáo quyết toán IRP trực tiếp với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp bổ sung hoặc số thuế nộp thừa được hoàn hoặc bù trừ trong kỳ tài chính tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên nhưng từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, năm thành lập đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam phải khai thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì phải ủy quyền cho cơ quan chi trả doanh thu hoặc tổ chức, cá nhân quyết toán theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trong trường hợp Cơ quan thanh toán doanh thu hoặc các cơ quan và cá nhân khác được cho phép quyết toán, họ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán IRPP bổ sung hoặc được hoàn trả cho khoản thuế đã nộp thừa.

Người cư trú hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công được xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp thay số thu nhập điều chỉnh mà phải báo cáo quyết toán. trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định.

* Đối với tổ chức trả lương và thu nhập từ tiền lương

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN dù đã khấu trừ thuế hay chưa và quyết toán thuế TNCN thay cho người có thẩm quyền. . Trường hợp người ủy quyền cho tổ chức quyết toán thuế thu nhập cá nhân có số thuế phải nộp bổ sung sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc đối tượng được miễn thuế thì tổ chức chuyển thu nhập kê khai luôn thông tin cá nhân phải nộp. hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và không cộng dồn số thuế phải nộp của người có số thuế phải nộp thêm sau khi quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống. Trong trường hợp cơ quan thanh toán đã hoàn tất IRP trước ngày có hiệu lực Nghị định 126/2020 / NĐ-CP không có điều trị hồi tố.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do tổ chức cũ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống, cơ quan mới chịu trách nhiệm hoàn thiện IPP theo ủy quyền của cá nhân đối với cả thu nhập do cơ quan cũ trả và cơ quan mới chi trả thu nhập để thu thập các chứng từ khấu trừ vào nguồn IRP do tổ chức cũ cấp cho tổ chức trả thu nhập cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

* Để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Người cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán IRP cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, bao gồm:

– Người hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên tại một địa điểm và thực tế làm việc tại thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoàn thành quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trở lên. một năm dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do tổ chức cũ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì người được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

– Người hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và làm việc thực tế tại thời điểm tổ chức, cá nhân nộp quyết toán thuế thu nhập, kể cả trường hợp không đủ 12 tháng làm việc theo lịch. năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% nếu không phải quyết toán thuế đối với khoản thu này.

– Sau khi cá nhân ủy quyền quyết toán thuế, cơ quan chi trả thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đó, nếu phát hiện cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan quản lý thuế thì cơ quan chi trả không phải quyết toán lại. của cơ quan nộp thuế TNCN, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quy định và ghi vào góc dưới bên trái của biên lai khấu trừ với nội dung: “Công ty… quyết toán thuế TNCN với tên ông / bà. .…. (Ủy quyền) vào dòng (số thứ tự)… của Phụ lục bảng kê 05-1 / BK-TNCN ”để cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

2. Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN năm 2020

* Đối với cá nhân nộp trực tiếp với cơ quan thuế

Những người nhận thu nhập từ tiền lương và tiền công trong các trường hợp sau đây không phải quyết toán IRP:

– Người có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sau khi quyết toán hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Đối tượng được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền được miễn thuế, không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Trường hợp đã quá thời hạn giải quyết từ năm 2019 trở về trước trước ngày Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không xử lý hồi tố;

– Những người có số IRP phải trả ít hơn số thuế đã tạm nộp mà không yêu cầu hoàn thuế hoặc bồi thường trong kỳ khai thuế tiếp theo;

– Người hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong tổ chức và có mức thu nhập bình quân tháng ở nơi khác trong năm không quá 10 triệu đồng được khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10%. , nếu không có yêu cầu, thì không cần quy định thuế đối với khoản thu nhập này;

– Người được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có phí tích lũy mà người sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm đã khấu trừ, trừ thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% trên số phí bảo hiểm tương ứng với phần mà người sử dụng lao động đăng ký hoặc đóng góp cho người lao động, người lao động không phải quyết toán IPP đối với thu nhập này.

* Đối với tổ chức, cá nhân trả lương, trả công

Trường hợp tổ chức không phát sinh thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này