Tên thương mại vi phạm quyền sở hữu công nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào?

Tên thương mại vi phạm quyền sở hữu công nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào?

Các công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu họ chỉ định các công ty vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nếu tên thương mại xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Tên thương mại vi phạm quyền sở hữu công nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào?
Tên thương mại vi phạm quyền sở hữu công nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào?

Căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP trạng thái như sau:

“Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân được bảo hộ để tạo thành tên riêng của công ty, trừ trường hợp được sự đồng ý của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu này.

Trước khi đăng ký đặt tên công ty, người thành lập công ty hoặc công ty tham khảo các nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Căn cứ xác định tên công ty xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải tuân theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu họ chỉ định các công ty vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên công ty vi phạm quyền sở hữu công nghiệp thì công ty có tên vi phạm phải đăng ký đổi tên.

Xử lý các tên thương mại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phù hợp với khoản 3 điều 19 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu công ty có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đổi tên công ty cho phù hợp. Theo yêu cầu bằng văn bản của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, phải kèm theo bản sao các tài liệu sau đây:

Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên công ty là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu chủ đơn là người chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Văn phòng Đăng ký công ty ra thông báo yêu cầu công ty có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đổi tên và làm thủ tục đăng ký thay đổi. của tên công ty trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông báo. Thông báo phải được đính kèm với các tài liệu đã nộp nêu trên.

Sau khoảng thời gian trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký đổi tên theo quy định, Phòng Đăng ký doanh nghiệp sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan để xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

– Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên công ty hoặc buộc xóa hàng giả thay mặt cho công ty. Công ty. thực hiện đúng thời gian quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo

Đối với những công ty không kê khai, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212. Quyền của công ty.

– Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo kết quả xử lý trong trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cho chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này