Thay đổi người đại diện theo pháp luật khi nào?

Mục lục các bài báo

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin về người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, giúp bạn giải đáp những thắc mắc như: Thay đổi người đại diện theo pháp luật khi nào?

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai?

Khoản 1 Điều 12 Luật Công ty Người đại diện theo pháp luật của công ty là thể nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách là người yêu thích. Yêu cầu giải quyết vụ án dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty có các trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được chuyển giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;

– Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và các tài sản khác của công ty để trục lợi hoặc trục lợi cho tổ chức, cá nhân khác;

Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về công ty mà anh hoặc những người có liên quan đến anh làm chủ sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật này.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại xảy ra đối với công ty do vi phạm các trách nhiệm nêu trên.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty khi nào?

Từ nội dung khái niệm và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của công ty ở trên, có thể thấy rằng: Người đại diện theo pháp luật của công ty có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của công ty. Vì lý do tương tự, Khoản 3 Điều 12 của Đạo luật Công ty quy định:

Công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn một người đại diện theo pháp luật tại Việt Nam, thì người này khi xuất cảnh phải ủy quyền bằng văn bản cho một thể nhân khác đang cư trú tại Việt Nam thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về các trường hợp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp công ty cần thay đổi người đại diện để đảm bảo có người đại diện phù hợp với nhu cầu sản xuất và hoạt động của mình, thì công ty phải thực hiện các bước đăng ký thay đổi người đại diện với cơ quan đăng ký quyền liên quan trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Để thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bạn gửi yêu cầu đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký công ty nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp của người đó đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung điều khoản liên kết của công ty. ; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung các điều khoản liên quan của công ty khác với nội dung ghi đầy đủ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều 24 Luật công ty.

+ Các giấy tờ, tài liệu khác trong trường hợp đặc biệt.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Dưới đây là một số nội dung liên quan giúp giải đáp thắc mắc Thay đổi người đại diện theo pháp luật khi nào? Bạn đọc có thắc mắc chưa được làm rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Trả lời