Thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ khai thuế năm 2022 như thế nào?

Thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ khai thuế năm 2022 như thế nào?

Cục Thuế TP Hà Nội đã hướng dẫn việc khai và nộp thuế đối với các hộ nộp hồ sơ đến năm 2022 như sau:

Thu tuc khai va nop thue doi voi ho khai

Nội dung

1. Khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với hộ sản xuất kinh doanh bao gồm:

  • HKD quy mô lớn;
  • HKD chưa đạt quy mô lớn mà chọn nộp thuế theo phương pháp báo cáo.

Tiêu chí để xác định rằng một doanh nghiệp có quy mô lớn là thu nhập hoặc lao động được sử dụng, cụ thể là:

Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng:

  • Số lao động tham gia BHXH bình quân / năm từ 10 người trở lên;
  • Tổng doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên.

– Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

  • Số lao động tham gia BHXH bình quân / năm từ 10 người trở lên;
  • Tổng doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

Việc kê khai hộ phải tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ chứng minh. Trường hợp hộ gia đình kê khai lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có căn cứ xác định thu nhập kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Hộ báo cáo phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định Thông tư số 88/2021 / TT-BTC.

Hộ khai thuế phải kê khai thuế hàng tháng, hàng quý theo phương pháp quy định.

2. Hồ sơ và thủ tục báo cáo thuế

– Hồ sơ khai thuế của hộ kê khai bao gồm:

  • Tờ khai thuế theo mẫu số 01 / CNKD đính kèm Thông tư 40/2021 / TT-BTC;
  • Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo Mẫu số 01-2 / BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC. Trường hợp hộ gia đình kê khai nếu có căn cứ xác định thu nhập theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì không phải nộp phụ lục bảng kê mẫu số 01-2 / BK-HĐKD.

– Đặt cọc tại chỗ:

Nơi lưu hồ sơ khai thuế của hộ kê khai là Chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kê khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

  • Đối với hộ kê khai theo tháng, chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Đối với hộ kê khai theo quý thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau liền kề với quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế:

Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót, thiếu sót.

3. Hộ gia đình tuyên bố tạm ngừng hoạt động

Trường hợp hộ khai báo tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo với cơ quan quản lý thuế trực tiếp trước ngày tạm ngừng hoạt động ít nhất 01 ngày làm việc và không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp hộ khai báo tạm ngừng hoạt động. của hoạt động. dưới một tháng đối với trường hợp khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh dưới một quý đối với trường hợp khai thuế theo quý.

4. Các hộ đã kê khai được chuyển đổi từ các hộ nhận khoán trong năm

Trường hợp trong năm hộ chung cư trở thành hộ kê khai thì trước khi chuyển đổi, hộ kinh doanh căn hộ kê khai sửa đổi, hoàn thiện Tờ khai thuế khoán 01 / CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40. Cơ quan quản lý thuế căn cứ vào tuyên bố. và bổ sung hộ nhận khoán để điều chỉnh, giảm thuế khoán cho giai đoạn chuyển đổi. Thời hạn cuối cùng để các hộ kinh doanh căn hộ nộp tờ khai điều chỉnh là ngày thứ 10, kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này