Thủ tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh

Mục lục các bài báo

Trong kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà đôi khi công ty cần phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, khi công ty tạm ngừng hoạt động chi nhánh thì phải làm thủ tục tạm ngừng hoạt động với Phòng đăng ký kinh doanh. Trong bài viết sau, chúng tôi giới thiệu đến bạn trình tự, thủ tục đình chỉ chi nhánh.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty, kể cả chức năng đại lý.

Thu tuc tam ngung hoat dong chi nhanh

Quy định của pháp luật về việc tạm ngừng hoạt động chi nhánh

Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định một số vấn đề liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động như sau:

Đầu tiên: Tạm ngừng kinh doanh là tư cách pháp lý của doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai: Ngày thay đổi tư cách pháp nhân từ “tạm ngừng hoạt động” là ngày công ty đăng ký bắt đầu tạm ngừng hoạt động.

Thứ ba: Ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động của chi nhánh là ngày công ty thông báo thời hạn tạm ngừng hoạt động hoặc ngày công ty đăng ký tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo.

Thứ tư: Theo quy định của Luật công ty năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này, trường hợp công ty tạm ngừng hoạt động của chi nhánh thì công ty phải gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký công ty, công ty thuộc sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố nơi chi nhánh đăng ký hoạt động.

Hôm nay: Tương ứng với mỗi thông báo, thời hạn tạm ngừng hoạt động không quá 01 (một) năm. Trường hợp công ty muốn tiếp tục tạm ngừng hoạt động sau khi hết thời hạn thông báo thì phải thông báo thêm cho Phòng Đăng ký công ty trước ngày tiếp tục tạm ngừng hoạt động ít nhất 03 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời gian tạm ngừng hoạt động liên tục không được quá 2 năm.

Thứ sáu: Trường hợp công ty muốn tiếp tục hoạt động trước khi hết thời hạn tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo với cơ quan đăng ký thương mại ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục hoạt động trước thời hạn đã thông báo.

Thủ tục tạm ngừng hoạt động chi nhánh

Khi công ty có nhu cầu tạm ngừng hoạt động chi nhánh, Công ty gửi thông báo về việc tạm ngừng hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh. Theo đó, các công ty nên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng hoạt động chi nhánh

Công ty chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng hoạt động chi nhánh, bao gồm các tài liệu sau:

– Thông báo tạm ngừng hoạt động của công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu giáp lai của công ty);

– Quyết định và biên bản họp của chủ sở hữu về việc đình chỉ hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một người. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông / Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân / thẻ căn cước của người làm thủ tục.

– Giấy ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp thực hiện (Người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu của công ty có nguyện vọng tạm ngừng hoạt động chi nhánh).

Bước 2: Gửi đơn đề nghị tạm ngừng hoạt động chi nhánh

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị tạm ngừng hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố hoặc đề nghị đăng ký kinh doanh. trong hàng.

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký

Sau khi nhận được hồ sơ, thủ tục đình chỉ chi nhánh của công ty, Cơ quan đăng ký thương mại cấp giấy tiếp nhận hồ sơ của công ty. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tạm ngừng hoạt động chi nhánh.

Những lưu ý khi tạm ngừng hoạt động chi nhánh

Phù hợp với các quy định của pháp luật, khi thực hiện thủ tục Tạm ngừng hoạt động chi nhánhDoanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

Thứ nhất: thời gian tạm ngừng hoạt động chi nhánh

Công ty có nhu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi chi nhánh đã đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày đăng ký kinh doanh. . .

Sau khi được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận, doanh nghiệp được tạm ngừng hoạt động của chi nhánh trong thời hạn không quá 01 năm. Nếu hết thời hạn tạm ngừng, công ty muốn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì phải thông báo thêm cho Phòng Đăng ký công ty trước ngày tiếp tục tạm ngừng hoạt động ít nhất 03 ngày làm việc. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổng thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không được quá hai năm.

Thứ hai: Các thủ tục cần thực hiện khi công ty hoạt động trở lại trước thời hạn tạm ngừng hoạt động

Trường hợp công ty muốn hoạt động trở lại trước thời hạn đăng ký tạm ngừng hoạt động chi nhánh với Phòng Đăng ký kinh doanh thì công ty phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động lại tối thiểu đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. 03 ngày làm việc trước ngày bắt đầu hoạt động trở lại trước thời hạn thông báo. Các bản ghi bao gồm:

– Thông báo về việc hoạt động trở lại trước thời hạn do chi nhánh thông báo (Người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu; đóng dấu của Công ty);

– Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh;

– Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp thực hiện thủ tục này (Người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu của Công ty);

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân / Căn cước công dân của người có thẩm quyền thực hiện thủ tục này.

Thứ ba: trách nhiệm của công ty đối với cơ quan thuế trong thời gian chi nhánh tạm ngừng hoạt động

Hiện tại, hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế đã được liên thông nên trong trường hợp chi nhánh bị tạm ngừng hoạt động, các công ty không cần gửi thông báo tạm ngừng cho cơ quan quản lý của FISC.

Xử lý vi phạm đối với công ty không thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh chi nhánh

Theo quy định của pháp luật, công ty tạm ngừng hoạt động chi nhánh nhưng không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ bị xử lý hành chính. Do đó, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động chi nhánh nhưng không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động chi nhánh có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài việc bị phạt, doanh nghiệp buộc phải thông báo nội dung cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trả lời