Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học năm 2022

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học năm 2022

Ngày nay, việc học ngoại ngữ và tin học trở nên quan trọng và cần thiết đối với mọi đối tượng. Chính vì lẽ đó, ngày càng nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin học ra đời. Tuy nhiên, không phải trung tâm ngoại ngữ nào cũng được thành lập hợp pháp. Vậy thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như thế nào?

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học năm 2022
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học năm 2022

Bước 1. Xác định hình thức hoạt động của Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ (TTNN-TH)

Theo quy định tại Điều 2 Quy chế đính kèm liên quan đến tổ chức và hoạt động của TTNN-TH Thông tư 21/2018 / TT-BGDĐT Quy chế TTNN-TH bao gồm:

– Trung tâm tin học, ngoại ngữ công lập do Nhà nước thành lập;

– Trung tâm tin học, ngoại ngữ tư nhân do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập; và

Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn nước ngoài do thể nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài góp vốn toàn bộ hoặc một phần vốn góp.

Như vậy, thể nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc tổ chức kinh tế, xã hội, xã hội – nghề nghiệp được cấu thành hợp pháp, có thể tự mình hoàn toàn cấu thành TTNN-TH để thực hiện hoạt động thương mại.

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ trình người có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập THẺ TTNN

Người, tổ chức có nhu cầu thành lập TTNN-TH cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ (theo Khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP Được sửa đổi và hoàn thiện bởi điều 20, điều 1 Nghị định 135/2018 / NĐ-CP) hiểu:

(1) Đề xuất thành lập TTNN-TH;

(2) Đề án thành lập Trung tâm Ngoại thương Việt Nam bao gồm các nội dung: tên gọi, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, lý lịch của người được tiếp cận làm giám đốc trung tâm;

(3) Dự thảo nội quy tổ chức và hoạt động của TTNN-TH.

Hồ sơ trên phải được gửi đến người phù hợp để làm TTNN-TH theo quy định tại Khoản 1 Mục 47. Nghị định 46/2017 / NĐ-CP Được sửa đổi và hoàn thiện bởi điều 20, điều 1 Nghị định 135/2018 / NĐ-CP hiểu:

– Giám đốc các đại học, học viện, giám đốc các trường đại học, cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trong khuôn viên trường;

– Thủ trưởng cơ quan xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ quan kinh tế được pháp luật ủy quyền thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc có quyền quyết định đối với trung tâm dạy nghề trực thuộc;

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm dạy nghề trực thuộc; cho phép thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm ngoài khuôn viên nhà trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Thời kì thanh toán :

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức có thẩm quyền thành lập TTNN-TH có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc chấp thuận thành lập TTNN-TH nêu trên ra quyết định thành lập hoặc chấp thuận thành lập nếu có đủ các điều kiện; trường hợp chưa ra quyết định thành lập thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Bước 3. Soạn thảo và nộp hồ sơ cấp phép TTNN-TH được phép hoạt động giáo dục:

Phù hợp với quy định tại Điều 2, Điều 49 Nghị định 46/2017 / NĐ-CP Được sửa đổi và hoàn thiện bởi điều 22, điều 1 Nghị định 135/2018 / NĐ-CP Cá nhân, tổ chức muốn thành lập TTNN-TH phải lập hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giáo dục;

(2) Bản sao từ hồ sơ của trung tâm, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm của người có thẩm quyền;
(3) Quy chế hoạt động giáo dục của trung tâm;

(4) Báo cáo về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình và học liệu; giám thị, giáo viên; giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhà đất hợp pháp; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm.

Nơi nộp hồ sơ:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: đối với trung tâm dạy nghề liên kết với tổ chức xã hội – nghề nghiệp, trung tâm dạy nghề trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trung tâm dạy nghề liên kết với các trường đại học, học viện, cao đẳng nằm ngoài phạm vi nhà trường. ;
Giám đốc các trường đại học và học viện; Giám đốc các trường đại học, cao đẳng: đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên nhà trường.

Thời kì thanh toán :

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo cho trung tâm bằng văn bản nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người có thẩm quyền phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào phiếu thẩm định. báo cáo;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giám định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giảng dạy. Trường hợp không thực hiện quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì phải có văn bản gửi trung tâm nêu rõ lý do.

Thư viện Luật.

Trả lời