Tôi có thể tìm lĩnh vực hoạt động của công ty ở đâu?

Mục lục các bài báo

Ngành, nghề kinh doanh chính là một trong những nội dung bắt buộc khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty. Trên thực tế, vì những lý do khác nhau, cần phải tìm kiếm lĩnh vực hoạt động, vì vậy Tôi có thể tìm lĩnh vực hoạt động của công ty ở đâu?

Lĩnh vực kinh doanh là gì?

Hiện tại, Luật Công ty chưa có định nghĩa về ngành, nghề kinh doanh mà có thể hiểu công ty là một thành phần kinh tế được phân loại theo Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg về Hệ thống các ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, hệ thống ngành kinh tế được phân theo từng nhóm ngành chi tiết.

Hoạt động chính của doanh nghiệp là hoạt động được hình thành từ mục tiêu chiến lược đầu tư, phát triển kinh doanh của cơ sở do chủ sở hữu quy định và giao cho doanh nghiệp thực hiện tại thời điểm thành lập và trong quá trình thành lập. .

Các nghề liên quan đến nghề chính của công ty là nghề phụ hoặc nghề phái sinh của nghề chính, trên cơ sở điều kiện và lợi thế của nghề chính hoặc sử dụng lợi thế của nghề chính. ngành kinh doanh chính và phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh chính.

Quy định của Đạo luật Giao dịch

Trước khi biết nội dung Tôi có thể tìm lĩnh vực hoạt động của công ty ở đâu? Cần phải hiểu các quy định của Đạo luật Giao dịch.

Các ngành kinh doanh được quy định trong Luật Công ty, các công ty phải hiểu rõ nguyên tắc áp dụng mã ngành khi thành lập doanh nghiệp. Các nguyên tắc này là:

– Tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm;

– Chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn và hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô, ngành nghề kinh doanh;

– Đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và bảo đảm duy trì các điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Cấm buôn bán các lĩnh vực hoạt động bị cấm; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc không duy trì được điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Theo quy định hiện hành, công ty được phép kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, các ngành, nghề nhất định phải có yêu cầu đối với việc đầu tư vào doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong ngành, nghề đó phải đáp ứng các điều kiện cần thiết vì lý do: quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Danh mục ngành, nghề có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư. Danh sách các ngành nghề có điều kiện bao gồm 227 ngành nghề. Như vậy, các công ty muốn kinh doanh trong ngành này phải tôn trọng đầy đủ các điều kiện nhất định.

Doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép và điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định.

Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh khi tham gia hoạt động kinh doanh có điều kiện. Và phải duy trì tình trạng này trong suốt quá trình kinh doanh.

Khi đăng ký thành lập công ty hoặc làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, cần nắm rõ quy định về ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Cần hiểu rõ ngành nghề được phép đăng ký hoạt động nào phù hợp với phạm vi hoạt động thực tế của doanh nghiệp và đảm bảo doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định, khi đăng ký thành lập mới hoặc bổ sung ngành, nghề kinh doanh, tất cả các công ty phải đăng ký theo mã ngành cấp 4 (ngành có mã ở 4 chữ số) của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Các ngành cấm đầu tư kinh doanh

Tổ chức, cá nhân có quyền tự do kinh doanh trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Theo Luật Đầu tư 2020, có 8 ngành, nghề cấm kinh doanh, bao gồm:

– Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê;

– Mua bán các chất ma tuý;

– Kinh doanh hóa chất và khoáng sản;

– Buôn bán các loại thực vật, động vật hoang dã được quy định trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp và mẫu vật các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm I;

– Kinh doanh mại dâm;

– Mua bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

– Các hoạt động thương mại liên quan đến nhân bản con người;

– Kinh doanh các loại pháo.

Làm thế nào để tìm kiếm lĩnh vực hoạt động của công ty?

Tôi có thể tìm lĩnh vực hoạt động của công ty ở đâu? Các công ty có thể truy cập cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, sau đó nhập mã số thuế hoặc nhập đầy đủ tên công ty, ngành nghề kinh doanh sẽ hiển thị đầy đủ. Các bước nghiên cứu như sau:

Bước 1: Truy cập website dangkytinhdoanh.gov.vn

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế hoặc nhập đầy đủ tên công ty.

Kết quả tra cứu sẽ có các thông tin cơ bản về doanh nghiệp bao gồm: tên doanh nghiệp, tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt, loại hình doanh nghiệp, họ và tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở đăng ký, ngày thành lập, mẫu dấu và văn bản hướng dẫn.

Trả lời