Tôi có thể xem doanh thu của công ty ở đâu?

Mục lục các bài báo

Doanh thu của doanh nghiệp là dữ liệu dùng để đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hay không. Theo đó, câu hỏi về thu nhập cũng được nhiều người quan tâm nên Tôi có thể xem doanh thu của công ty ở đâu?

Thu nhập là gì?

Thu nhập là toàn bộ số tiền thu được trong quá trình mua, bán, trao đổi hàng hoá, cung ứng dịch vụ của một cá nhân hoặc một tổ chức.

Dựa trên thu nhập thực tế, bạn có thể tạo báo cáo thu nhập cho cá nhân hoặc tổ chức đó.

Nói cách khác, doanh thu là giá trị mà một công ty nhận được thông qua các hoạt động kinh doanh bằng cách bán các sản phẩm và hàng hóa của mình.

Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị tại một thời điểm cần phân tích. Qua đây có thể đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả hay không. Thu nhập của công ty đến từ các hoạt động khác nhau.

Tôi có thể xem doanh thu của công ty ở đâu? Nội dung dưới đây sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này.

Cách xem thu nhập của một công ty

Hiện tại, chỉ có thể tìm kiếm các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như tên công ty, mã số thuế công ty, tình trạng công ty, v.v. trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế mà không cần tra cứu thu nhập của doanh nghiệp.

Cho nên Tôi có thể xem doanh thu của công ty ở đâu? Câu trả lời là hiện tại chưa thể tra cứu doanh thu công ty vì đây là thông tin nội bộ công ty.

Phân biệt thu nhập và thu nhập

Thu nhập là toàn bộ tài sản của một cá nhân hoặc một tổ chức thu được từ việc tiến hành hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian. Doanh thu là khoản chênh lệch giữa giá vốn và doanh thu.

Chức năng chính của thu nhập là trả lại số tiền mà các doanh nghiệp và cá nhân đã trả cho việc mua và sản xuất hàng hoá. Và thu nhập là giá trị thực tế trừ đi các khoản chi phí mà công ty nhận được sau khi bán hàng hóa.

Cùng với doanh thu, doanh nghiệp phải tính dựa trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ bán ra nhân với đơn giá sản phẩm, dịch vụ cộng với các khoản phụ thu khác. Nhưng doanh thu được tính bằng giá trị của tất cả các hợp đồng dịch vụ hoặc số lượng khách hàng nhân với giá của dịch vụ.

Ý nghĩa của doanh thu đối với doanh nghiệp

Doanh thu của doanh nghiệp phản ánh quy mô và mức độ tái sản xuất của doanh nghiệp đó.

Nó là cơ sở để bù đắp các chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và nộp thuế cho nhà nước. Thu nhập là khâu cuối cùng trong quá trình luân chuyển của tư bản và nó chuẩn bị cơ sở cho quá trình tái sản xuất tiếp theo.

– Một khoản tiền giúp duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh trong những năm tiếp theo hay còn gọi là vốn quay vòng để thúc đẩy quá trình hoạt động trở lại trong những năm tiếp theo.

– Có sẵn vốn để sản xuất kinh doanh tránh phải đi vay ngân hàng lúc khó khăn, thu nhập có ảnh hưởng lớn đến quá trình khởi nghiệp và hoạt động, đó cũng là vốn để các chủ thể phát triển doanh nghiệp với quy mô lớn hơn.

Công thức tính thu nhập

Các loại thu nhập bao gồm: Thu nhập tài chính là thu nhập được tạo ra từ các hoạt động đầu tư tài chính hoặc vốn.

Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm lãi (lãi đi vay, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư vào trái phiếu, hối phiếu, lãi bán chứng khoán, lãi bán ngoại tệ), thu nhập từ cho thuê bất động sản, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh, liên kết, lãi chuyển nhượng vốn, chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản thu nhập khác (thu nhập từ bán tài sản, cho thuê đất).

Thu nhập tài chính bao gồm:

– Lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư vào trái phiếu, hối phiếu, chiết khấu thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ; . .

– Cổ tức được chia trên lợi nhuận;

– Thu nhập từ hoạt động đầu tư, mua, bán chứng khoán ngắn hạn và dài hạn;

– Thu nhập từ việc nhờ thu, thanh lý các khoản góp vốn liên doanh, góp vốn vào công ty liên kết, góp vốn vào công ty con, đầu tư vốn khác;

– Thu nhập từ hoạt động đầu tư khác;

Công thức tính thu nhập như sau:

Doanh thu = (Tổng giá trị sản phẩm bán ra x Đơn giá sản phẩm) + Các khoản phụ thu khác.

Công thức tính doanh thu thuần:

Doanh thu thuần = Tổng thu nhập kinh doanh – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Có thể thấy doanh số bán hàng và doanh thu thuần là hai khái niệm khác nhau.

Thu nhập ròng hay còn gọi là thu nhập thực tế là thu nhập có được sau khi trừ đi tất cả các khoản khấu trừ như thuế xuất nhập khẩu, chiết khấu thương mại, thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu bán hàng.

– Dựa vào công thức trên ta thấy thu nhập ròng là lợi nhuận sau thuế. Doanh thu được hiểu là tổng lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi bán một đơn vị sản phẩm, không bao gồm thuế và các khoản chiết khấu, chiết khấu khác.

– Nhìn vào báo cáo tài chính của công ty, có thể thấy nhiều loại thu nhập như: thu nhập ròng, thu nhập ròng, v.v.

Vì vậy, việc hiểu rõ định nghĩa của từng loại thu nhập sẽ giúp các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xác định đúng mục tiêu và hiệu quả hoạt động thương mại mà công ty đã đề ra.

Trả lời