Tôi xin nghỉ nửa ngày để đi khám bệnh có được hưởng chế độ BHXH không?

Tôi xin nghỉ nửa ngày để đi khám bệnh có được hưởng chế độ BHXH không?

Nhiều công nhân tranh thủ ngày làm việc đến bệnh viện công để khám bệnh. Tuy nhiên, khi nghỉ nửa ngày để đi khám bệnh thì người lao động có được hưởng tiền BHXH không?

Tôi xin nghỉ nửa ngày để đi khám bệnh có được hưởng chế độ BHXH không?
Tôi xin nghỉ nửa ngày để đi khám bệnh có được hưởng chế độ BHXH không?

Theo quy định của pháp luật, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc khi chết trên cơ sở đóng góp. vào quỹ bảo hiểm xã hội. Quyền lợi khi người lao động tham gia BHXH. Đặc biệt, khi tham gia BHXH 5 năm liên tục, người lao động sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn.

Phù hợp với khoản 1, điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì chế độ BHXH bắt buộc bao gồm: ốm đau; Sản phụ; Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; rút; Tuất Tuất.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

1. Các điều kiện để được hưởng lợi từ chương trình sức khỏe

Theo quy định tại mục 25 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau khi:

  • Bệnh tật, tai nạn không phải là tai nạn lao động;
  • Phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có liên quan.
  • Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm và được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận.

Tất cả các trường hợp ốm đau, tai nạn do tự hủy hoại sức khỏe, say rượu, sử dụng ma túy, tiền chất ma túy đều không thuộc đối tượng tham gia Đề án này.

Như vậy, nếu người lao động ốm đau, đáp ứng các điều kiện trên mà phải nghỉ việc để đi khám bệnh thì sẽ được hưởng các khoản đóng góp an sinh xã hội.

2, Tôi có được nghỉ nửa ngày để đi khám bệnh và được hưởng chế độ BHXH không?

Để hỗ trợ thu nhập cho người lao động khi ốm đau, bệnh tật, người lao động được hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 28 Luật BHXH như sau:

1. Người lao động đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 mục 26, mục 27 của Luật này thì mức hưởng hằng tháng bằng 75% mức tiền lương hưởng chế độ ốm đau của tháng trước. đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu.

4. Mức trợ cấp ốm đau một ngày tương ứng với mức trợ cấp ốm đau hàng tháng chia cho 24 ngày.

Như vậy, mức hưởng chế độ ốm đau một ngày được tính theo công thức sau:

Trợ cấp 1 ngày = (75% x tiền lương đóng BHXH của tháng trước trước khi khởi hành): 24

Có thể thấy, theo quy định trên, pháp luật chỉ xây dựng chế độ ốm đau cho người lao động trong trường hợp nghỉ không hưởng chế độ ốm đau nửa ngày.

Ngoài ra, hiện nay chưa có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD) mà chỉ nghỉ ốm nửa ngày.

Do đó, cơ quan BHXH sẽ không có cơ sở để xử lý và những người định tranh thủ nửa ngày đi khám bệnh để vừa nhận lương của người sử dụng lao động, vừa được trợ cấp BHXH là hoàn toàn thỏa đáng .. sai lầm, điều sai, ngộ nhận.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này