Từ năm 2022, tăng thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Từ năm 2022, tăng thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, v.v.

Từ năm 2022, tăng thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Từ năm 2022, tăng thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Theo đó, Nghị định 102/2021 / NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020 / NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, ví dụ:

– Tăng thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, cụ thể:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 2 năm. Hiện tại, Nghị định 125 quy định thời hạn xử phạt là 01 năm.

Thời hạn để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được quy định như sau:

  • Đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản này thì thời hiệu được tính kể từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.
  • Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Điều lệnh 125 thì thời hạn hiệu lực được tính kể từ ngày vi phạm kết thúc.

Ngoài ra, việc chậm được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính hoặc hết thời hạn. hết thời hạn chấp hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Ngày kết thúc việc thi hành quyết định xử phạt cảnh cáo là ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành và truyền cho cơ quan, người bị xử phạt theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.

Nghị định 102/2021 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Thư viện Luật.

Trả lời

Mua theme này